Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach

[14.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[04.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach
Numer ogłoszenia: 136387 - 2016; data zamieszczenia: 14.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne na przedszkolne w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno przedszkolnego w Przytkowicach. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót we wnętrzu budynku : roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych., wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowanych z cegły pełnej, demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie nowych otworów drzwiowych, wykonanie otworu w ścianie nośnej, demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wewnętrznych sanitarnych, wod-kan.,c.o.,wraz z przyborami sanitarnymi, wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej, podejść rurami spiro z obudową z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym, montaż wentylatorków elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, demontaż istniejących płytek ceramicznych, PCV, ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, demontaż istniejących posadzek sal dla dzieci z ułożeniem parkietu lub paneli podłogowych o wysokiej odporności ścieralności, oraz wykładziny dywanowej, malowanie ścian i sufitów, demontaż częściowy istniejącej instalacji elektrycznych i montaż nowej instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, roboty w zakresie przebudowy wewnętrznych instalacji wod-kan., instalacji c.o. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-6, 45.42.11.25-6, 45.42.11.31-1, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-0, 45.44.21.00-9, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.08.2016 r.

ZP.271.10.2016

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 136387–2016 w dniu 14.07.2016 r. na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach”

jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany

Malarstwo i Tapeciarstwo

Mieczysław Barzycki

34-205 Stryszawa 71 E

kryteria oceny:

-        cena 95%

-        gwarancja i rękojmia 5%

cena wybranej oferty: 257 685,61zł słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć  61/100 zł: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Zakład Remontowo- Budowlany BUDOLEX

Stanisław Oleksy

34-603 Ujanowice 109

65,39

5,00

70,39

2.

Zakład Instalacyjny C.O. Gaz.Wod.Kan.

Usługi Budowlane

Michał Świerkosz

34-220 Maków Podhalański

ul. Wolności 201

75,39

5,00

80,39

3.

Zakład Remontowo-Budowlany

Malarstwo i Tapeciarstwo

Mieczysław Barzycki

34-205 Stryszawa 71 E

95,00

5,00

100,00

4.

„MAR-BUD”

Marian Kowalówka

Zakład Remontowo- Budowlany

32-051 Wielkie Drogi

Ochodza 117

80,26

5,00

85,26

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach
Numer ogłoszenia: 187667 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136387 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno-przedszkolnego w Przytkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne na przedszkolne w ramach poszerzenia istniejącego przedszkola w parterze budynku szkolno przedszkolnego w Przytkowicach, na działkach inwestycyjnych nr 1195/3, 1197/1,1198. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót we wnętrzu budynku : roboty rozbiórkowe istniejących ścianek działowych., wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych oraz murowanych z cegły pełnej, demontaż i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie nowych otworów drzwiowych, wykonanie otworu w ścianie nośnej, , demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wewnętrznych sanitarnych wod-kan.,c.o., wraz z przyborami sanitarnymi, wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej, podejść rurami spiro z obudową z płyt gipsowo kartonowych na stelażu metalowym, montaż wentylatorków elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, demontaż istniejących płytek ceramicznych, PCV, ułożenie nowych płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, demontaż istniejących posadzek sal dla dzieci z ułożeniem parkietu lub paneli podłogowych o wysokiej odporności ścieralności, oraz wykładziny dywanowej, malowanie ścian i sufitów, demontaż częściowy istniejącej instalacji elektrycznych i montaż nowej instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z osprzętem elektrycznym, roboty w zakresie przebudowy wewnętrznych instalacji wod-kan., instalacji c.o. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projekcie budowlanym załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-6, 45.42.11.25-6, 45.42.11.31-1, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.31.57.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany, Malarstwo i Tapeciarstwo, Mieczysław Barzycki, Stryszawa 71 E, 34-205 Stryszawa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 245766,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 257685,61

  • Oferta z najniższą ceną: 257685,61 / Oferta z najwyższą ceną: 374387,78

  • Waluta: PLN .