Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[11.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[30.11.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 7

Kalwaria Zebrzydowska

34-130

Polska

Tel.: +48 338765372/338766005

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Faks: +48 338766301

Kod NUTS: PL21

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań

II.1.2) Główny kod CPV

90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na następujące zadania:: Sołectwa: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny Kępki, Stanisław Dolny Dolany, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice, Zebrzydowice Bieńkowice, Miasto Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych, SST oraz standardach ZUD stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 271 623.28 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/09/2016

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 08/09/2016

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Kalwaria Zebrzydowska, siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 04.08.2015 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.10.2016 r.

ZP.271.11.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 143-258537:

Zadania nr 1 Sołectwo Barwałd Górny

oferta złożona przez:
„STOPIAK”
Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza  Górna

cena oferty brutto: 82 702,62 zł
słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa zł 62/100

 

Zadania nr 2 Sołectwo Barwałd Średni

oferta złożona przez:
„STOPIAK”
Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza  Górna

cena oferty brutto: 112 840,56 zł
słownie złotych: sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści zł 56/100

 

Zadania nr 3 Sołectwo Brody

oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 93 536,86 zł
słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć tysięcy 86/100

 

Zadania nr 4 Sołectwo Bugaj

oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 49 829,04 zł
słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 04/100

 

Zadania nr 5 Sołectwo Leńcze

oferta złożona przez:
Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 193 779,90 zł
słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 90/100

 

Zadania nr 6 Sołectwo Podolany

oferta złożona przez:
Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 35 046,57 zł
słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć 57/100

 

Zadania nr 7 Sołectwo Przytkowice

oferta złożona przez:
Zakład Produkcyjno-Handlowy Zofia Chrostek
34-141 Przytkowice 496

cena oferty brutto: 130 891,50 zł
słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 50/100

 

Zadania nr 8 Sołectwo Stanisław Dolny Kępki

oferta złożona przez:
MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 72 000,10 zł
słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące 10/100

 

Zadania nr 9 Sołectwo Stanisław Dolny

oferta złożona przez:
MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 24 500,40 zł
słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące pięćset 40/100

 

Zadania nr 10 Sołectwo Zarzyce Małe

oferta złożona przez:
Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 28 891,30 zł
słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy  osiemset dziewięćdziesiąt jeden 30/100

 

Zadania nr 11 Sołectwo Zarzyce Wielkie

oferta złożona przez:
Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

cena oferty brutto: 73 450,83 zł
słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt 83/100

 

Zadania nr 12 Sołectwo Zebrzydowice

oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 93 154,05 zł
słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery 05/100

 

Zadania nr 13 Sołectwo Zebrzydowice-Bieńkowice

oferta złożona przez:
MAKRO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 17 500,65 zł
słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset zł 65/100

 

Zadania nr 14 Miasto Kalwaria Zebrzydowska

oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena oferty brutto: 223 321,86 zł
słownie złotych: dwieście dwadzieścia  trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden zł 86/100

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Wybrane oferty częściowe złożone na poszczególne zadania spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny wybrane oferty dla poszczególnych części, otrzymały po 100,00 punktów i stanowią najkorzystniejsze oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom częściowym podlegającym ocenie na poszczególne zadania, w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Zadanie nr

Nr oferty

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom (pkt)

Łączna punktacja

1

7

„STOPIAK”, Sławomir Stopa,
Barwałd Średni 310,
34-124 Klecza  Górna

100,00

100,00

2

7

„STOPIAK”, Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza  Górna

100,00

100,00

3

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

4

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

3

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

100,00

100,00

6

3

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

100,00

100,00

7

6

Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Chrostek
34-141 Przytkowice 496

100,00

100,00

8

2

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

94,77

94,77

4

MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

92,36

92,36

7

„STOPIAK”, Sławomir Stopa,
Barwałd Średni 310,
34-124 Klecza  Górna

92,25

92,25

9

2

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

74,24

74,24

4

MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

92,60

92,60

10

3

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

100,00

100,00

11

3

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

100,00

100,00

12

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

13

3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ZORZA” Stanisław Dolny 443
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

93,92

93,92

4

MAKRO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

5

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

84,24

84,24

14

1

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

100,00

100,00

 

 


 

30.11.2016

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia