Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów

[27.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[04.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów.
Numer ogłoszenia: 161525 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół nr4 w Zebrzydowicach usytuowanej na działce nr 1543/2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:demontaże istniejących elementów wyposażenia instalacyjnego tj. starych dwóch kotłów i termy gazowej wraz z podłączeniami pod instalacje, usunięcie starego nieużywanego kotła na paliwo stałe wraz z nieużywanymi podłączeniami instalacyjnymi, demontaż nieużywanych poziomych kanałów powietrznych, demontaż zasobnika wody i zlewu gospodarczego, montaż drzwi o odporności ogniowej EI60 i drzwi zwykłych, wydzielenie ppoż. kotłowni, montaż dwóch nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 2X115kw, montaż podgrzewacza cwu o pojemności 300dm3 , przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej do kotłowni.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projektach budowlanych załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.31.11.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.10.2016 r.

ZP.271.13.2016

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Kalwaria zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska  informuje, że zgodnie z art.91 ust.1 w/w ustawy, najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach wraz z wymiana kotłów: ogłoszonegow Biuletynie zamówień publicznych nr 161525-2016 z dnia 27.07.2016 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

INWEST  L. Kaczmarczyk Spółka Jawna

39-300 Mielec,

Ul. Wojska Polskiego 3.

cena wybranej oferty: 148 662,47 zł

słownie złotych: sto czterdzieści osiem  sześćset sześćdziesiąt dwa  zł 47/100

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesiące

 

kryteria oceny:

cena 95%

gwarancja i rękojmia 5%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja i rękojmia

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

INWEST  L. Kaczmarczyk Spółka Jawna

39-300 Mielec,

ul. Wojska Polskiego 3

90,00

10,00

100,00

2.

Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Instalatorstwo Gazowe

Andrzej  Nowak

Brzezna 388,

33-386 Podegrodzie

77,88

10,00

87,88

 


 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymiana kotłów
Numer ogłoszenia: 152722 - 2016; data zamieszczenia: 27.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161525 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymiana kotłów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół nr4 w Zebrzydowicach usytuowanej na działce nr 1543/2. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:demontaże istniejących elementów wyposażenia instalacyjnego tj. starych dwóch kotłów i termy gazowej wraz z podłączeniami pod instalacje, usunięcie starego nieużywanego kotła na paliwo stałe wraz z nieużywanymi podłączeniami instalacyjnymi, demontaż nieużywanych poziomych kanałów powietrznych, demontaż zasobnika wody i zlewu gospodarczego, montaż drzwi o odporności ogniowej EI60 i drzwi zwykłych, wydzielenie ppoż. kotłowni, montaż dwóch nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 2X115kw, montaż podgrzewacza cwu o pojemności 300dm3 , przebudowa wewnętrznej instalacji gazu, wykonanie wydzielonej instalacji elektrycznej do kotłowni. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w projektach budowlanych załączonych do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający posługuje się w niniejszej SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami, co do minimalnych wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.31.11.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST L. Kaczmarczyk, ul. Wojska Polskiego3, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178040,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 148662,48

  • Oferta z najniższą ceną: 129242,25 / Oferta z najwyższą ceną: 129242,25

  • Waluta: PLN .