Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remo

[14.10.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[31.10.2016] Informacja z otwarcia ofert

[16.11.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[05.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 324405 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny, Zadanie Nr2 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo , tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
oferty można składać osobiście lub pocztą za ptwierdzeiem odbioru na ades Zamawiająego
Adres:
Urzęd Miasta Kalwaria Zebrzydowska,ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowsa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny, Zadanie Nr2 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny
Numer referencyjny: ZP.271.14.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania Nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny obejmuje:, przebudowę jezdni w km 0+030 – 0+111 w tym dostosowanie wysokościowe poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej na tarczy skrzyżowania (59m2). Skorygowano konstrukcję poprzez wyłączenie warstwy z geowłókniny. Budowa kanalizacji deszczowej fi 315 na długości 32mb w km 0+011-0+044 str. lewa, budowa chodnika dla pieszych w km 0+030 – 0+089 str. lewa (0+030-0+057; L=17.0; szer. 2.0m; 0+057-0+089; L=32,0m; szer. 1,25m), budowa bezpiecznika w km 0+033-0+114 str. prawa (0+033-0+070;L=36,0m, szer. 0,75; 0+069-0+077; L=8,0m, szer.0,50m; 0+077-0+114; L=37,0, szer. 0,75m). Skorygowano konstrukcję – zaplanowano do wykonania bezpiecznik o konstrukcji z kruszywa łamanego 0,31,5 gr. 20cm, bez obramowania obrzeżami, remont zjazdów w ciągu bezpiecznika i chodnika. Skorygowano konstrukcję poprzez wyłączenie warstwy z geowłókniny. Przebudowa ogrodzenia posesji nr 237, montaż rur osłonowych na istniejącym uzbrojeniu terenu w zakresie przebudowywanej infrastruktury drogowej, wyłączono remont zjazdu w obrębie posesji nr 237.W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, zadanie podzielono na etapy. W ramach etapu pierwszego przewidziano do wykonania w. w. zakres zadania. Pozostała część realizacji zaplanowana została w ramach robót uzupełniających.Zakres przedmiotu zamówienia w ramach I etapu zadania Nr 2 Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny obejmuje: budowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z przepustem fi 500 o długości 14m, budowę jezdni drogi wewnętrznej o długości 120mb o nawierzchni z kruszywa kamiennego, szerokość drogi 5,0m, budowę poboczy na długości 120mb o nawierzchni z kruszywa i szerokości 1,0m, roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów i nasypów niezbędnych dla realizacji budowy drogi wewnętrznej.

 

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

 


 

[31.10.2016]

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 16.11.2016 r.

ZP.271.14.2016

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 324405-2016 w dniu 14.10.2016 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny, Zadanie nr 2-Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na Zadanie nr 1 i 2:

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane

Piotr Gancarczyk

Śleszowice 70a

34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 139 333,67 zł

słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy 67/100

okres gwarancji: 96 miesięcy

 

kryteria oceny:

- cena 60%

- gwarancja 40%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

52,91

10,00

62,91

2.

BRUK-SPEC-PLUS
Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

60,00

40,00

100,00

 

W związku z faktem iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zadanie nr 2:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane

Piotr Gancarczyk

Śleszowice 70a

34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 39 346,52 zł

słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 52/100

okres gwarancji: 96 miesięcy

 

kryteria oceny:

- cena 60%

- gwarancja 40%

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom

Łączna punktacja

kryterium cena

kryterium gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG Kaczmarczyk
Spółka Jawna
34-222 Zawoja 1962

27,28

40,00

67,28

2.

GAMADEX Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 16
34-123 Chocznia

30,36

40,00

70,36

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

31,69

10,00

41,69

4.

P.U.P.H. DROGBUD
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

19,64

10,00

29,64

5.

BRUK-SPEC-PLUS
Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

60,00

40,00

100,00

 


 

Ogłoszenie nr 358561 - 2016 z dnia 2016-12-05 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny, Zadanie Nr2 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 324405

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania: Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny, Zadanie Nr2 - Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia w ramach realizacji zadania Nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny obejmuje: przebudowę jezdni w km 0+030 – 0+111 w tym dostosowanie wysokościowe poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej na tarczy skrzyżowania (59m2). Skorygowano konstrukcję poprzez wyłączenie warstwy z geowłókniny. Budowa kanalizacji deszczowej fi 315 na długości 32mb w km 0+011-0+044 str. lewa, budowa chodnika dla pieszych w km 0+030 – 0+089 str. lewa (0+030-0+057; L=17.0; szer. 2.0m; 0+057-0+089; L=32,0m; szer. 1,25m), budowa bezpiecznika w km 0+033-0+114 str. prawa (0+033-0+070;L=36,0m, szer. 0,75; 0+069-0+077; L=8,0m, szer.0,50m; 0+077-0+114; L=37,0, szer. 0,75m). Skorygowano konstrukcję – zaplanowano do wykonania bezpiecznik o konstrukcji z kruszywa łamanego 0,31,5 gr. 20cm, bez obramowania obrzeżami, remont zjazdów w ciągu bezpiecznika i chodnika. Skorygowano konstrukcję poprzez wyłączenie warstwy z geowłókniny. Przebudowa ogrodzenia posesji nr 237, montaż rur osłonowych na istniejącym uzbrojeniu terenu w zakresie przebudowywanej infrastruktury drogowej, wyłączono remont zjazdu w obrębie posesji nr 237.W związku z ograniczonymi środkami finansowymi, zadanie podzielono na etapy. W ramach etapu pierwszego przewidziano do wykonania w. w. zakres zadania. Pozostała część realizacji zaplanowana została w ramach robót uzupełniających. Zakres przedmiotu zamówienia w ramach I etapu zadania Nr 2 Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny obejmuje: budowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z przepustem fi 500 o długości 14m, budowę jezdni drogi wewnętrznej o długości 120mb o nawierzchni z kruszywa kamiennego, szerokość drogi 5,0m, budowę poboczy na długości 120mb o nawierzchni z kruszywa i szerokości 1,0m, roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów i nasypów niezbędnych dla realizacji budowy drogi wewnętrznej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  Śleszowice 70 a,  34-210,  Zembrzyce,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 139333.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139333.67
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158000.29
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  Śleszowice 70 a,  34-210,  Zembrzyce,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39346.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39346.52
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120227.33
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.