Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK

[04.11.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[12.12.2016] Informacja z otwarcia ofert

[21.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[10.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388075-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi związane z odpadami

2016/S 213-388075

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa i adresy

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 Kalwaria Zebrzydowska 34-130 Polska

Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Mirosław Nowak, Marzena Turcza

Tel.: +48 338766700/338766004

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Faks: +48 338766301

Kod NUTS: PL214

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Wspólne zamówienie

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK.

Numer referencyjny: ZP.271.15.2016

Główny kod CPV

90500000

Rodzaj zamówienia

Usługi

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska pochodzących od:-właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;-właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne b) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych c) organizacja i obsługa Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi; c) bieżące wyposażenie właścicieli nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów d)opracowanie, wydrukowanie i dystrybucja harmonogramów odbioru odpadów komunalnych wśród właścicieli nieruchomości; e) wygenerowanie,wydrukowanie i dystrybucja kodów kreskowych.

Szacunkowa całkowita wartość

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Opis

Nazwa:

Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90511200

90511300

90512000

90513100

90514000

90533000

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL214

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz:

1.1. Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów. Do gromadzenia odpadów segregowanych będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków lub pojemników: 1) niebieski – papier i tektura,2) zielony – szkło, 3) żółty – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 4) brązowy – odpady zielone.

1.2. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców harmonogramów wywozu odpadów.

1.3. Przygotowanie i dostarczenie do mieszkańców ulotek promujących segregację oraz innych dokumentów związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

1.4. Wykonywanie sprawozdawczości.

1.5. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych.

1.6 Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość

(...)

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 11:30

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 12/12/2016

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, II piętro, pok. nr 22.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-6 do SIWZ
Edytowalna wersja formularza JEDZ

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.12.2016 r.

ZP.271.15.2016

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 213-388075 w dniu 04.11.2016 r. na zamówienie pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 630 000,00 zł.

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert została złożona 1 oferta.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena za 1 Mg odpadów komunalnych

(zł brutto)

Łączna maksymalna cena wykonania zamówienia (zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o. o. os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

420,12

2 730 780,00

Od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż 01.01.2017 r.
do 31.12.2018 r.

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 21.12.2016 r.

ZP.271.15.2016

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2016/S 213-388075 w dniu 04.11.2016 r. na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL Sp. z o. o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

cena za 1 Mg odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych: 420,12 zł brutto

słownie złotych: czterysta dwadzieścia 12/100

cena za całość zamówienia wynosi: 2 730 780,00 zł brutto

słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

 

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

Kary umowne

Zorganizowanie PSZOK na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska

Zorganizowanie Biura Obsługi w odległości nie większej niż 1000m od Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Ilość pojazdów spełniających normę wyższą niż EURO 3

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

EMPOL Sp. z o. o.

os. Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

60,00

20,00

5,00

5,00

10,00

100,00

 

W związku z faktem iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 


 

10.01.2017

PLIK DO POBRANIA: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia