Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Rewitalizacja logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej „DIAGNOZY CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje odbędą się w dniach 8 grudnia 2016 r. (czwartek) i 9 grudnia 2016 r. (piątek),
w formie warsztatów, które rozpoczną się o godzinie 12.00 w Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4.

Podczas spotkania omówione i poddane konsultacjom zostaną wyniki opracowanej „DIAGNOZY CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA”. Pozwoliła ona wybrać fragmenty gminy, na których natężenie niekorzystnych zjawisk przyjmuje wartości znacznie powyżej średniej gminnej i wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

 

„DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA” oraz formularz elektroniczny do zbierania uwag, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska” oraz w budynku Urzędu Miasta i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
dr hab. inż. Augustyn Ormanty

 

Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (pdf, 18,982.71KB)

Fiszka projektowa dla Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – DZ. URZ. WOJ. 2017.251, ogłoszony 10.01.2017

Uchwała nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023