Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[01.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[09.12.2016] Informacja z otwarcia ofert

[27.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[09.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 355927 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017
Numer referencyjny: ZP.271.16.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b)Oczyszczanie ręczne - zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem); c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego ...

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/12/2016, godzina: 10:30,

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 487.81KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 3,670.68KB)
Załączniki nr 1-6 do SIWZ (doc, 108.50KB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (pdf, 406.42KB)
Załączniki do projektu umowy (pdf, 385.94KB)

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.12.2016 r.

ZP.271.16.2014

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 355927 - 2016 w dniu 01.12.2016 r. na zamówienie pn. „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 290 000,00 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 2 oferty, o których informacje zamieszczono w poniższej tabeli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

POL-KOM-TECH Sp. z o.o.

Wołowice 468

32-070 Czernichów

184 777,77

od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

194 400,00

od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.12.2016 r.

ZP.271.16.2016

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 355927-2016 w dniu 01.12.2016 r. na zamówienie pn.: „Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.

Wołowice 468

32-070 Czernichów

 

cena wybranej oferty: 184 777,77 zł

słownie złotych: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem 77/100

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wysokość procentowa kary umownej określonej w § 6 ust. 1 umowy

czas reakcji na zgłoszenie wykonania pracy interwencyjnej

1.

POL-KOM-TECH Sp. z o. o.

Wołowice 468

32-070 Czernichów

60,00

20,00

20,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunalne KALTEKS Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

57,03

4,00

20,00

81,03

 


 

Ogłoszenie nr 4606 - 2017 z dnia 2017-01-09 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 355927

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.16.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017: a) Oczyszczanie pozimowe - pierwsze w roku po okresie zimowym ręczne zamiatanie i czyszczenie dróg, chodników, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi); b)Oczyszczanie ręczne - zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów, placów i terenów przyległych do 5 m od ich krawędzi, powodujące: usunięcie wszelkich zanieczyszczeń sypkich, odpadów (śmieci, opony, gruz, itd.), liści, trawy, błota, ziemi, darni (z asfaltu, płytek, płyt, krawężników, obrzeży oraz ze spoin pomiędzy nimi) ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta. Czyszczenie chodników z chwastów, poprzez stosowanie środków chwastobójczych (zgodnie z załączonym wykazem); c) Bieżące oczyszczanie - zbieranie i punktowe oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków, trawników, klombów, donic, usunięcie również drobnych zanieczyszczeń sypkich, darni, liści i innych zanieczyszczeń, ustawienie przewróconych koszy - a następnie utrzymanie tego standardu - ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta; (zgodnie z załączonym wykazem)d)Prace interwencyjne na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska - prace porządkowe (2 ludzi do 1 godziny, samochód) polegające na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (o objętości do 1 m3), zabezpieczeniu terenu przed uroczystościami, wykonywanie innych drobnych prac związanych z czystością miasta, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej (tel. Referat: 33/8766 004. Zastrzega się, że maksymalny czas reakcji nie może przekraczać 2 godzin. e)Usunięcie nieczystości zebranych przez pracowników interwencyjnych w ilości ok. 15 m3 rocznie, na terenie miasta/gminy na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej,f) Obsługa akcji - Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata – zapewnienie każdemu sołectwu worków na śmieci o pojemności 100 l – 120 l, w ilości 10 – 20 sztuk, w zależności od wielkości sołectwa; usunięcie zebranych odpadów z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wyznaczonych punktów wskazanych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej; g) Obsługa imprez - oczyszczanie na wskazanym terenie, jednokrotnie przed i po, oraz w sposób bieżący w trakcie imprezy wraz z rozstawieniem i późniejszym opróżnieniem workowych koszy 100 l w ilości 20/ha i kontenerów 1100 l (kontenery udostępni Wykonawca – ilość każdorazowo będzie ustalana z Zamawiającym); dostarczenie toy-toya w miejsce wskazane przez Zamawiającego i jego opróżnienie (cztery razy w ciągu roku). h) Bieżące opróżnianie 130 szt. koszy ulicznych (+/- 10 sztuk) – nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m); Kosze uliczne rozlokowane są na terenie miasta oraz gminy, na przystankach autobusowych oraz placach fitness.i)Utrzymywanie koszy ulicznych w należytym stanie. Przeprowadzanie konserwacji, w razie potrzeby umycie pod ciśnieniem środkiem czyszczącym. j) Załadunek i rozładunek materiałów komunalnych na przyczepę, np. kontenery 1100, ławki uliczne, kosze uliczne, meble, stojaki i inne;k)Usuwanie napisów z wiat, kontenerów, murów i podobnych powierzchni znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska, poprzez zmywanie rozpuszczalnikiem lub pomalowanie do stanu pierwotnego; l)Chemiczne usuwanie plam olejowych z chodników lub parkingów (kostka betonowa, asfalt). m) Oczyszczanie wiat przystankowych i pomników znajdujących się na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska z wszelkich plakatów i zanieczyszczeń, w razie konieczności - umycie pod ciśnieniem czyszczącym środkiem chemicznym; n)Oczyszczanie ławek parkowych z wszelkich zanieczyszczeń oraz malowanie i bieżąca naprawa w miarę potrzeb; o)Bieżące utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych – w razie potrzeby wyczyszczenie powierzchni tablic, słupów ogłoszeniowych oraz drzew wraz z wyzbieraniem zerwanych ogłoszeń na terenie przyległym; p) Bieżące oczyszczanie przystanków, dokładne umycie ławek, ustawienie przewróconych koszy, ponadto oczyszczenie chodnika oraz ulicy na długości zatoki wraz z terenami przyległymi w promieniu 5 m; q) Oczyszczanie terenów, wygrabienie obiektów rekreacyjnych, placów zabaw z wszelkich odpadów (liści, śmieci, stłuczki szklanej, opon, gruzu itd.) z trawy, piasku, koszenie trawy, r) Uzupełnienie lub wymiana piasku na placach zabaw zlokalizowanych przy: ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, zabezpieczenie urządzeń przed sezonem zimowym. s) Wykonawca będzie miał obowiązek udostępniania placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Referat Gospodarki Komunalnej wyznaczy godziny otwierania i zamykania placu.t)Zabezpieczenie placu do składowania nadmiernej ilości śniegu z terenu miasta.u)Utrzymanie w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta, chodników w okresie zimowym zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:- odśnieżanie chodników i placów, - zwalczanie śliskości i gołoledzi na chodnikach i placach. (zgodnie z załączonym wykazem);- w przypadku nadmiernego zalegania śniegu, jego wywóz do wskazanego przez Wykonawcę miejsca składowania śniegu.v) Dekorowanie i flagowanie ulic i placów z okazji świąt państwowych i regionalnych, na polecenie kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej lub osoby przez niego upoważnionej. Flagi na maszty i przydrożne słupy do dekoracji miasta z okazji świąt zabezpiecza Zamawiający; Wykonawca ma obowiązek dbać o estetykę flag wieszanych na masztach i przydrożnych słupach.w) Utrzymanie i pełna obsługa szalet miejskich w Rynku – od godz. 7°° do 20°°. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia godzin funkcjonowania szalet, x) Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami zużycia energii elektrycznej oraz wody w szaletach miejskich oraz studzience wodomierzowej w Rynku, po otrzymaniu faktur rozliczeniowych wystawionych przez dostawców mediów. y) Utrzymanie i konserwacja fontanny w Rynku; z) Podcinanie drzew i krzewów oraz wysprzątanie terenu po podcince. Zamawiający przewiduje do pielęgnacji ok. 50 drzew. Podcinanie drzew w uzgodnieniu z Zamawiającym, cięcie około 100 mb żywopłotu minimum dwa razy do roku, a jeżeli zajdzie potrzeba trzy razy oraz pielęgnacja krzewów znajdujących się na miejskich zieleńcach z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta;aa) Koszenie trawy na wolnych placach w mieście i na przystankach autobusowych(w promieniu 5 m) z wysprzątaniem, zgodnie z wykazem, bb) Koszenie poboczy ulic i dróg gminnych do granic miasta zgodnie z załączonym wykazem co najmniej 2 x w roku (z wyłączeniem: ul. 3 Maja, ul. Rynek oraz okolic Urzędu Miasta); cc) Montaż dekoracji świątecznej na Święta Bożego Narodzenia będącej w posiadaniu Zamawiającego wraz z jej demontażem po okresie świątecznym. Do obowiązków Wykonawcy będzie jej uzupełnienie i naprawa w miarę potrzeb. Wykonawca zabezpieczy (zakupi i dostarczy na wskazane przez Zamawiającego miejsce) trzy żywe choinki świąteczne o wysokości: 2 szt. - około 10 m, 1 szt. – ok. 5 m, dd) Dekoracja przed pomnikiem Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej (w okresach: 01.01.2017 r. - 14.03.2017 r. oraz 01.12.2017 r. – 31.12.2017 r.). ee) Utrzymanie czystości na cmentarzu wojennym w miejscowości Bugaj polegające na systematycznym koszeniu trawy i sprzątaniu cmentarza. ff) Utrzymanie czystości w obrębie pomnika w Przytkowicach polegające m.in. na systematycznym koszeniu trawy. gg) Całodobowe przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o lokalizacji odpadów zwierzęcych. Przedłożenie ewidencji Zamawiającemu przed okresem zakończenia zamówienia, hh) Niezwłocznie od zgłoszenia o lokalizacji odpadów zwierzęcych, należy dokonać ich usunięcia; ii) Usunięcie odpadów zwierzęcych bezpośrednio po zgłoszeniu i przekazanie ich do utylizacji, ponosząc wszystkie z tym związane wydatki. 2. Wykaz terenów komunalnych objętych zamówieniem określają załączniki nr 1 i 2 do projektu umowy. 3. Wykonawca wykona również wszelkie inne usługi, niewymienione w powyższych załącznikach, celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem w należytym porządku. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do umowy określona została minimalna liczba usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania. W przypadku zwiększenia liczby usług danego rodzaju niezbędnych do wykonania celem bieżącego utrzymania terenów komunalnych w należytym porządku, Wykonawca wykona je w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z umowy, to znaczy bez dodatkowej opłaty do wysokości 1% wartości zamówienia brutto określonej w § 4

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV: 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT263196.36
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
POL-KOM-TECH Sp. z o. o. ,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  Wołowice 468,  32-070,  Czernichów,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 184777.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184777.77
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194400.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.