Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zeb.

[16.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[22.12.2016] Pytania i odpowiedzi

[29.12.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 16.12.2016 r.

 

ZP. 271.18.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie zamówienia pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

– na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe

64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel: 33/876-62-18

fax: 33/876-63-01

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  – Małgorzata Dybek, Dawid Ochman

tel. 33/8766-002

w sprawach dotyczących przebiegu postępowania – Ksenia Podlaszewska

tel. 033/8766-700

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w postępowaniu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:  33/876-62-18; fax: 33/876-63-01

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. Zgodnie z art. 138o Pzp postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do ogłoszenia. Wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do głoszenia ilości poszczególnych usług pocztowych są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia następować będą na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).

Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 2,564.02KB)
Zał. nr 1-4 (docx, 3,926.72KB)
Zał. nr 5 - formularz cenowy (docx, 25.12KB)
Zał. nr 6 - projekt umowy (pdf, 402.68KB)
Zał. nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (docx, 22.92KB)

 

 


 

 

znak postępowania: ZP.271.18.2016

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.12.2016 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1

W  Załączniku nr 5 do SIWZ formularz cenowy tabela poz 2) Zamawiający jako rodzaj przesyłek określił "zwykłe zagraniczne nierejestrowane niebędące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie zagranicznym obszar Europy"

Czy w związku z tym, że jest to obrót zagraniczny Zamawiający dopuszcza modyfikację poz 2) kolumny Szacunkowa ilość przesyłek oraz cena jednostkowa brutto jak w poz. 5 w celu prawidłowej wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje we wskazanym zakresie formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu. Na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany załącznik.

Zał. nr 5 (zmodyfikowany) - formularz cenowy (docx, 25.07KB)

 

Pytanie 2

W Załączniku nr 6 Projekt umowy § 3 ust. 2 Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu zamówienia, wskazując niestosowany u Wykonawcy termin płatności faktury jako 21 dni od daty doręczenia faktury.

Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu fakturowania wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień w ich płatnościach.

Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony przez Zamawiającego w umowie termin płatności tj. liczony od dnia wystawienia faktury określony jako 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi w ramach przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: „Należność będzie przekazywana sukcesywnie, stosownie do realizowanych usług,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie  wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 14 dni od daty wystawienia”.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 22.12.2016 r.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.12.2016 r.

ZP.271.18.2016

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wykonanie zamówienia pn.

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

– na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

postanawia unieważnić postępowanie

  • o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie ogłoszenia w Biuletynie informacji publicznej na usługi społeczne tj.:„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 16.12.2016 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił w Biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W dniu 23.12.2016 r. o godz. 11:00 dokonano otwarcia oferty. Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.