Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[29.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu

[09.01.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[23.01.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 29.12.2016 r.

 

ZP. 271.19.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie zamówienia pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

– na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe

64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel: 33/876-62-18

fax: 33/876-63-01

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  – Małgorzata Dybek, Dawid Ochman

tel. 33/8766-002

w sprawach dotyczących przebiegu postępowania – Ksenia Podlaszewska

tel. 033/8766-700

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w postępowaniu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel:  33/876-62-18; fax: 33/876-63-01

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. Zgodnie z art. 138o Pzp postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do ogłoszenia. Wskazane w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do głoszenia ilości poszczególnych usług pocztowych są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego w zakresie zapotrzebowania na okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w formularzu cenowym. Rozliczenia następować będą na podstawie faktycznej ilości zrealizowanych usług z uwzględnieniem cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp).

Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:

  • od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

(...)


PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 2,560.66KB)
Zał. nr 1-4 (docx, 3,926.79KB)
Zał. nr 5 - formularz cenowy (docx, 24.00KB)
Zał. nr 6 - projekt umowy (pdf, 403.49KB)
Zał. nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (docx, 22.96KB)

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 09.01.2017 r.

ZP.271.19.2016

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

POCZTA POLSKA S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

 

cena wybranej oferty: 35 311,67 zł

słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy trzysta jedenaście złotych 67/100

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.01.2017 r.

ZP.271.19.2017

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 09.01.2017 r. została zawarta umowa na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” w okresie od 9 stycznia do 30 czerwca 2017 r. za kwotę 35 311,67 zł brutto.

Nazwa i adres Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł umowę: POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.