Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

Zamawiający działając na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (zł netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

REFERAT/STANOWISKO: REFERAT INWESTYCJI

1.

Budowa świetlicy w Zarzycach Małych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

325 000,00 zł

III kwartał

2.

Wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Leńczach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

I kwartał

3.

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych umożliwiających utworzenie przedszkola samorządowego w ZS nr 1 Kalwaria Zebrzydowska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

330 000,00 zł

I kwartał

4.

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych umożliwiających utworzenie przedszkola samorządowego w ZS nr 4 Zebrzydowice

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

240 000,00 zł

I kwartał

5.

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych umożliwiających utworzenie przedszkola samorządowego w ZS nr 2 Brody

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

280 000,00 zł

I kwartał

6.

Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

650 000,00 zł

I kwartał

REFERAT/STANOWISKO: ZESPÓŁ DS. DROGOWNICTWA

7.

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000, 00 zł

I Kwartał 2017

8.

Przebudowa drogi gminnej K470083 Brody – Zebrzydowice w zakresie przebudowy jezdni w km 1+325 – 2+320.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

500 000, 00 zł

I Kwartał 2017

9.

Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska
w km 0+000 – 0+448.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

512 610,31 zł

I Kwartał 2017

10.

Przebudowa drogi „Na Sumerówkę” w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000-0+313.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

287 943,90 zł

I Kwartał 2017

11.

Budowa drogi na cmentarz w m. Barwałd Górny.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

50 000,00 zł

I Kwartał 2017

12.

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w m. Leńcze i Podolany.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00 zł

II Kwartał 2017

13.

Przebudowa dróg i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

120 000,00 zł

II Kwartał 2017

14.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

III Kwartał 2017

15.

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

Usługi

Przetarg nieograniczony

1 550 000,00

III Kwartał 2017

REFERAT/STANOWISKO: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

16.

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

usługa

Przetarg nieograniczony

180.000 zł

IV kwartał

17.

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

usługa

Zamówienie z wolnej ręki

200.000 zł

IV kwartał

18.

Sprzedaż energii elektrycznej

dostawa

Przetarg nieograniczony

310.000 zł

IV kwartał

REFERAT/STANOWISKO:  REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROMOCJI

19.

Usługi pocztowe

Usługi

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy pzp

27.000,00

II kwartał

20.

Usługi pocztowe

Usługi

Postępowanie w trybie art. 138o ustawy pzp

53.000,00

IV kwartał