Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[23.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 12329 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.17.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017. Ilość zainstalowanych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska według stanu na dzień 30.11.2016 r. wynosi 1751. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Oględziny infrastruktury oświetleniowej. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej. 3.Wymiana niesprawnych źródeł światła. 4. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. 5. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii. 6. Utrzymywanie tabliczek zaciskowe - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych. 7. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) 8. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających. 11. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. 12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. 13. Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12. 14. Utrzymanie opraw w należytej czystości. 15. Dokonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i gałęzi w obrębie opraw oświetlenia ulicznego. 16. Zmiana czasu pracy oświetlenia na wniosek Zamawiającego nie częściej niż 3 razy w roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV: 50232110-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT187682.56
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.,  ,  ul. Batorego 17a,  43-300,  Bielsko-Biała,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 245525.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245525.28
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245525.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska znajdują się urządzenia oświetlenia ulicznego stanowiące majątek gminy Kalwaria Zebrzydowska, a w części składniki tych urządzeń stanowią majątek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Zawiła 65, 30-390 Kraków, Oddział w Bielsku – Białej, ul. Batorego 17a, Rejon Dystrybucji Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2d. Ze względu na to, że znacznie większa część sieci oświetleniowej podwieszona jest na słupach sieci rozdzielczej będącej własnością zakładu energetycznego, pismem z dnia 16.11.2016 r. zwrócono się do TAURON Dystrybucja S.A. z pytaniem, czy jako właściciel części urządzeń oświetlenia ulicznego, wyraża zgodę na udostępnienie swoich urządzeń do eksploatacji osobom trzecim. W dniu 25.11.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo TAURON Dystrybucja, w którym Oddział w Bielsku-Białej informuje, że nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z eksploatacją oświetlenia zewnętrznego będącego własnością TAURON Dystrybucja przez inny podmiot. Z uwagi na fakt, iż nie ma fizycznej możliwości oddzielenia urządzeń stanowiących majątek gminy i zakładu, nie można przeprowadzić zamówienia oddzielnie dla majątku stanowiącego własność gminy i oddzielnie dla majątku stanowiącego własność zakładu energetycznego. Trudno jest oddzielić urządzenia stanowiące majątek gminy od majątku przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż urządzenia te są wzajemnie powiązane. Zlecenie w/w zadania innemu wykonawcy nie zapewni prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. W związku z powyższym, zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia znajdującego się na wspólnych urządzeniach jest uzasadnione. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art.67 ust.1 pkt 1 lit. a Pzp (występują przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.