Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200

[27.01.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[13.02.2017] Informacja z otwarcia ofert

[10.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[06.04.2017] ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 15806 - 2017 z dnia 2017-01-27 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kawaria Zebrzydowska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200
Numer referencyjny: ZP.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zjazdu z drogi powiatowej, budowie drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz STWIORB stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowę nasypów pod drogę wewnętrzną z gruntów przydatnych do wbudowania nasypu na długości 60mb; 2) Budowę przepustu skrzynkowego 1,5 x 1,5 m na długości 17 mb; 3) Umocnienia skarp nasypu koszami kamienno - siatkowymi.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/02/2017, godzina: 11:30,

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 475.35KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 5,915.42KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 36,554.39KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.02.2017 r.

ZP.271.1.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 15806 - 2017 w dniu 27.01.2017 r. na zamówienie pn.

„Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 50.000,00 zł.

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 10 ofert.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji (miesiące)

Okres rękojmi za wady (miesiące)

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMBORSKI
Agata Samborska
ul. Dąbrowskiego 56 a
32-400 Myślenice

118.361,08

45 dni od daty zawarcia umowy

60

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane COMODOS
Sławomir Gugulski
ul. Łazówka 9
34-100 Wadowice

129.277,45

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe DROGBUD
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

128.763,26

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

64.451,40

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

Firma Usługowo-Hndlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

76.650,29

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

138.969,20

45 dni od daty zawarcia umowy

60

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

PBM Sułkowscy Sp. J.
ul. Fabrycza 1D
34-600 Limanowa

81.408,31

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

Zakład Melioracyjno-Budowlany WiR
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J.
ul. Z. Augusta 12
34-600 Limanowa

97 001,72

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

80.965,55

45 dni od daty zawarcia umowy

84

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

10.

P.H.U. ZBis
Zbigniew Grabowski
Gołuchowice 104
32-052 Radziszów

149.102,26

45 dni od daty zawarcia umowy

72

72

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.03.2017 r.

ZP.271.1.2017

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 15806-2017 w dniu 27.01.2017 r. na zamówienie pn.: „Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Usługowo-Handlowa
KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

cena wybranej oferty: 76 650,29 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt  29/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu rękojmi

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMBORSKI
Agata Samborska
ul. Dąbrowskiego 56 a
32-400 Myślenice

38,86

0

0

38,86

2.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane COMODOS
Sławomir Gugulski
ul. Łazówka 9
34-100 Wadowice

35,57

20,00

20,00

75,57

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe DROGBUD
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

35,72

20,00

20,00

75,72

4.

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD
Franciszek Kowalczyk
34-242 Łętownia 378

60,00

20,00

20,00

100,00

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik
ul. Role 4
32-552 Płaza

33,09

0

0

33,09

6.

PBM Sułkowscy Sp. J.
ul. Fabryczna 1D
34-600 Limanowa

56,49

20,00

20,00

96,49

7.

Zakład Melioracyjno-Budowlany WiR
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J.
ul. Z. Augusta 12
34-600 Limanowa

47,41

20,00

20,00

87,41

8.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

56,80

20,00

20,00

96,80

9.

P.H.U. ZBis
Zbigniew Grabowski
Gołuchowice 104
32-052 Radziszów

30,84

17,14

17,14

65,12

 


 

Ogłoszenie nr 60527 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 15806-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 338 766 218, faks 338 766 301, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa zjazdu z drogi powiatowej, budowa drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zjazdu z drogi powiatowej, budowie drogi wewnętrznej wraz z przepustem do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny w km 0+140 – 0+200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz STWIORB stanowiących załączniki do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowę nasypów pod drogę wewnętrzną z gruntów przydatnych do wbudowania nasypu na długości 60mb; 2) Budowę przepustu skrzynkowego 1,5 x 1,5 m na długości 17 mb; 3) Umocnienia skarp nasypu koszami kamienno - siatkowymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT84724.57
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert10
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk ,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  Łętownia 378,  34-242,  Łętownia,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 76650.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64451.40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149102.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.