Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku "Starej szkoły" w Brodach

 

 

RI.7031.5.2017

Kalwaria Zebrzydowska, 14.02.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


(zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku „Starej szkoły” w Brodach wg poniższego zakresu:

1) Opracowanie koncepcji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku „Starej szkoły” w Brodach, polegającej na zaprojektowaniu w parterze budynku filii środowiskowego domu samopomocy, w poddaszu budynku pomieszczeń biurowych w co najmniej 3 wersjach w terminie do dnia 10  kwietnia 2017 r., celem zaakceptowania przez zamawiającego.

2) Po zaakceptowaniu przez zamawiającego koncepcji, opracowanie projektu budowlanego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku „Starej szkoły” w Brodach, polegającej na zaprojektowaniu w parterze budynku filii środowiskowego domu samopomocy, w poddaszu budynku pomieszczeń biurowych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, mapy do celów projektowych (jeżeli będzie wymagana) oraz pozwolenia na budowę – w 4 egz.  Koncepcja i projekt budowlany winny spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. nr 238, poz. 1586) oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3) Opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – w 2-ch egz.

4) Przedłożenie dokumentacji w formie elektronicznej.

 

Tut. Urząd dysponuje opracowanym w 2013 r.  projektem budowlanym przebudowy przedmiotowego budynku na cele usługowo-biurowe wraz z inwentaryzacją, ekspertyzą i oceną techniczną, opinią geotechniczna, które na etapie projektowania może udostępnić projektantowi.

1. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2017 r.

2. Kryterium oceny ofert – cena 100 %

inne …………………………………………. %

3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia; postanowienia przyszłej umowy:

- Forma płatności – przelew,

4. Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ofertę można złożyć:

- osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 1, parter

- pocztą na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- faksem na numer: 33 8766 301

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

 

Kierownik Referatu Inwestycji
mgr. inż. Stanisław Kosek

 

Zapytanie ofertowe RI.7031.5.2017 (pdf, 511.47KB)