Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej

[10.02.2017] Zapytanie ofertowe

[09.03.2017] Zawiadomienie o wyborze oferty

 

RI.7031.3.2017

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 10.02.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


(zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

a) Opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach i uzgodnienie z zamawiającym w terminie do 30 marca 2017 r.,

b) Po zaopiniowaniu koncepcji, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji (docieplenie ścian, docieplenie fundamentów, stropu, częściowa wymiana okien i drzwi) wraz z elewacją budynku, zaprojektowanie powietrznej pompy ciepła z zasobnikami cwu i licznikami ciepła, montażem automatyki pogodowej do kotłów c.o. oraz głowic termostatycznych do grzejników, dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. (ekspertyza ppoż. wraz z postanowieniami KWPSP w Krakowie w posiadaniu zamawiającego), remontu dachu Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach i uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz skutecznego zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę.

c) Sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

d) przedłożenie dokumentacji w formie elektronicznej.

Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą do celów projektowych.

Zamawiający posiada opracowany audyt energetyczny, który udostępni wykonawcy.

 

1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2017 r.

2. Kryterium oceny ofert – cena 100 %

inne …………………………………………. %

3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia; postanowienia przyszłej umowy:

- Forma płatności – przelew.

4. warunki udziału w postepowaniu – wiedza i doświadczenie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

- dysponuje stosownymi uprawnieniami budowlanymi do wykonania zamówienia (uprawnienia budowlane, przynależność do izby),

- wykonał co najmniej dwa projekty budowlane dotyczące budowy, przebudowy, remontu, termomodernizacji obiektu budowlanego o kubaturze co najmniej 3.000 m3.

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………

Ofertę można złożyć:

- osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 1, parter

- pocztą na adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska,

- faksem na numer: 33 8766 301

- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Kierownik Referatu Inwestycji
mgr. inż. Stanisław Kosek

 

Zapytanie ofertowe RI.7031.3.2017 (pdf, 826.53KB)
Formularz oferty (docx, 13.11KB)
Wykaz wykonanych usług (docx, 16.22KB)

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowania RI.7031.3.2017 pn.:

„a)  Opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach i uzgodnienie z zamawiającym w terminie do 30 marca 2017 r.,

b) Po zaopiniowaniu koncepcji, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji (docieplenie ścian, docieplenie fundamentów, stropu, częściowa wymiana okien i drzwi)  wraz z elewacją budynku, zaprojektowanie powietrznej pompy ciepła z zasobnikami cwu i licznikami ciepła, montażem automatyki pogodowej do kotłów c.o. oraz głowic termostatycznych do grzejników, dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. (ekspertyza ppoż. wraz z postanowieniami  KWPSP w Krakowie w posiadaniu zamawiającego), remontu dachu Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach i uzyskaniem wymaganych uzgodnień oraz skutecznego zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

c) Sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

d) przedłożenie dokumentacji w formie elektronicznej.”

 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że dokonano wyboru w zapytaniu ofertowym z dnia 10.02.2017 r. na w/w zadanie.

Wybrano ofertę firmy: Usługi Projektowe mgr inż. Halina Jarosz ul. Sosnowa 1, 34-100 Wadowice za cenę brutto 30.135,00 zł.

Jest to najkorzystniejsza oferta w kryteriach oceny ofert, wykonawca spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Kierownik Referatu Inwestycji
mgr. inż. Stanisław Kosek

Zawiadomienie o wyborze oferty (pdf, 289.30KB)