Główny księgowy w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

[14.02.2017] Ogłoszenie o naborze

[02.03.2017] Informacja o wynikach naboru

 

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

(Telefon: 33 8766 331, 33 8764 422)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w księgowości w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych,

2) znajomość programów biurowych: Word, Excel oraz księgowych,

3) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej,

4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

5) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki i jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz koordynacji działań zapewniających przestrzeganie zasad rachunkowości,

2) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6) zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów,

7) pomoc w przygotowywaniu projektów` planów finansowych jednostek obsługiwanych zgodnie z planowanymi wydatkami rzeczowymi dyrektorów szkół oraz zmian w planach finansowych,

8) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca o charakterze administracyjno-biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy

2) praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy

3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony (przewiduje się możliwość zatrudnienia w miesiącu marcu 2017 r.) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

4) praca na pierwszym piętrze w budynku w którym znajduje się siedziba Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (brak windy).

 

5. W miesiącu styczniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% .

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,

2) życiorys (CV), zawierający oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - własnoręcznie podpisany,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy , w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy (jeżeli wynika to z warunków określonych w pkt 1 i 2),

5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - własnoręcznie podpisane,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu -własnoręcznie podpisane.

 

7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiejul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do15:00) lub pocztą na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w terminie do dnia 27.02.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka).

 

Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

8. Informacje dodatkowe

Złożone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnegoi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska, po uprzednim skierowaniu do lekarza przez pracodawcę.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 14.02.2017 r.

 

Dyrektor
Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska

 

Ogłoszenie o naborze (pdf, 405.87KB)

 


 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Głównego księgowego

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej– nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo nierozstrzygnięcia naboru):

W związku z ogłoszeniem w/w naboru nie wpłynęła żadna oferta

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.03.2017 r.

 

Dyrektor
Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska