Wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XX/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6k, w związku z art. 6h, art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje

§ 1.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 6 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 4 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
4. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 2 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

§ 2.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:
1) pojemnik o pojemności 110 l – 22 zł,
2) pojemnik o pojemności 120 l – 24 zł,
3) pojemnik o pojemności 240 l – 48 zł,
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 220 zł,
5) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,20 zł za każdy litr pojemnika.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za zestaw pojemników do segregacji:
1) pojemniki o pojemności 110 l – 11 zł,
2) pojemniki o pojemności 120 l – 12 zł,
3) pojemniki o pojemności 240 l – 24 zł,
4) pojemniki o pojemności 1100 l - 110 zł,
5) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł za każdy litr pojemnika.

§ 3.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 2.

§ 4.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1.
2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2.
4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4, określa odrębna uchwała.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXXVII/335/2014 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński