Posiedzenia komisji Rady Miejskiej - terminarz [20-22.03.2017]

 

Kalwaria Zeb. 15.03.2017r.

BR.0012.2.2017

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie §42 ust.3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołane zostają w dniach jak w załączonym terminarzu posiedzenia Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2018.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Informacja dotycząca punktowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego.
 8. Informacja dotycząca pomnika w Rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2017 rok.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2025.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. Uchwały nr XIV/158/2016 z dn. 12.05.2016r. oraz Uchwały nr XV/162/2016 z dn. 30.06.2016r.).
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (dot. Uchwały nr XIX/217/2016 z dn. 15.12.2016r.).
 15. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz Posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

L.P.

Nazwa Komisji

Data i godz.

posiedzenia

Miejsce

Posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

20.03.2017r.

godz.12.30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

21.03.2017r.

godz.8.30

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

22.03.2017r.

godz.13.00

Budynek „Stare Kino”

ul. Mickiewicza 4