Możliwość dofinansowania przy wymianie pieca na ekologiczny ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacja o możliwości składania wniosków na wymianę starych kotłów węglowych.

W związku ze złożonymi wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na pozyskanie środków w ramach poddziałań:

4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji Projekt Subregionalny na potrzeby realizacji projektu pn „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” i

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - Projekt Subregionalny,

na potrzeby projektu pn „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, dofinansowanych ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 osoby zainteresowane wymianą starych kotłów węglowych mogą składać wniosek w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (Sekretariat) od dnia 20 marca 2017 r.,

Na jedno gospodarstwo domowe może zostać złożony tylko jeden wniosek.

O zakwalifikowaniu się do udziału w w/w projektach decyduje data złożenia wniosku.

W pierwszej kolejności będą wybierane wnioski, z których będzie wynikało, że budynki nie będą wymagały przeprowadzenia modernizacji energetycznej.

W wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do w/w programów został przyjęty minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie, którego oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej). W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie.

W okresie realizacji projektów budynek musi mieć przeprowadzoną termomodernizację. Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia w/w wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania w budynku na ekologiczne w ramach projektu.

Do programów nie kwalifikuje się zakup i montaż nowych urządzeń, źródeł ciepła w nowo wybudowanych budynkach.

 

Podstawowe informacje na temat przedmiotowych poddziałań:

1. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i:
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu oraz dodatkowo:

1.1. Dla poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji na potrzeby realizacji projektu pn „Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na ogrzewanie paliwem gazowym w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” (biomasa „w tym: pellet” i gaz):

 • W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
  - maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
  - do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych
  w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

1.2. Dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji na potrzeby projektu
pn „ Wymiana systemów ogrzewania z węglowego na węglowe o wyższej sprawności
i mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”
(paliwa stałe) (ekogroszek):

 • W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:
  - maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
  - do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

 

2. Dla oceny w/w parametrów konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego przez audytora wybranego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który wskaże odpowiednią moc nowego źródła ciepła, oraz dodatkowe warunki jakie musi spełnić właściciel w celu uzyskania przedmiotowego dofinansowania, (np. w przypadku konieczności termomodernizacji budynku itp., właściciel musi dokonać na własny koszt).

Środki na termomodernizację budynku można uzyskać w Programie JAWOR realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jest to niskooprocentowana pożyczka z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2 (ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią, kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana, okien, drzwi zewnętrznych). Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie - https://www.wfos.krakow.pl/jawor

 

3. W przypadku uczestnictwa w projekcie właściciel zobowiązuje się do:
- demontażu starego kotła i utylizacji (dostarczenie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego utylizację starego kotła do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej),
- zakupu i montażu nowego źródła ciepła, (dostarczenie oryginału faktury do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz certyfikatu zainstalowanego kotła)

Nowy kocioł musi spełniać wymagania ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa. Serwis informacyjny dotyczący powyższych wymogów: http://powietrze.malopolska.pl/kotly/, lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe – „ekoprojekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego”

- wykonania wszystkich zaleceń wskazanych przez audytora,

- w przypadku wymiany starego kotła na nowy ekologiczny uzyskanie odpowiednich pozwoleń,

 

4. Gmina Kalwaria Zebrzydowska zobowiązuje się do:
- refundacji poniesionych środków przez właściciela nowego źródła ciepła, zgodnie z w/w warunkami,
- promocji projektów dla zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
- egzekwowania od właściciela nowego źródła ciepła, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
- kontroli braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
- kontroli przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez właściciela nowego źródła ciepła na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
- kontroli zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pod zakładką „RPO” oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, II piętro, pokój numer 14. W razie pytań prosimy o kontakt: Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 8766 004.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu można znaleźć również na stronie internetowej:

http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-krok-po-kroku-jak-to-zrobic


Referat Gospodarki Komunalnej

PLIKI DO POBRANIA
Broszura informacyjna (pdf)
Wniosek o udział w programie (doc)
Ankieta PONE (pdf)

Krajobraz zanieczyszczony dymem z kominów