Email Drukuj PDF

Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej

[12.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[19.06.2017] Informacja uzupełniająca

[27.06.2017] Informacja z otwarcia ofert

[03.07.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie nr 531194-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, , e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer referencyjny: ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres:-roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe,-instalacja centralnego ogrzewania,-instalacja wodno-kanalizacyjna, -instalacja wentylacji mechanicznej,-kotłownia gazowa, - wewnętrzna instalacja gazu, -instalacja elektryczna. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4039/7 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. Zamówienie nie obejmuje: - zakupu i dostawy kotła c.o. (w zakresie robót jest demontaż i przeniesienie istniejącego kotła c.o. zgodnego z projektem budowlanym),-budowy przykanalika kanalizacji sanitarnej na odcinku od budynku do przepompowni, oznaczonego na projekcie zagospodarowania na odcinku A-K1. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 3. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty instalacyjne wod.-kan., c.o., elektryczne, gazowe, wentylacji mechanicznej, roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe. 4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 5. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów (zanonimizowanych) o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp).

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-27, godzina: 09:30

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 487.31KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,411.40KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 31,686.99KB)

 


 

znak postępowania: ZP.271.11.2017

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 531194-N-2017 w dniu 12.06.2017 r. na zadanie pn. „Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Zamawiający poniżej zamieszcza uzupełniony przedmiar robót branży elektrycznej, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.06.2017 r.

 

PLIK DO POBRANIA
Przedmiar robót branży elektrycznej (pdf, 1,846.78KB)

 


 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.06.2017 r.

ZP.271.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 531194-N-2017 w dniu 12.06.2017 r. na zamówienie pn.

„Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego

Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 732 853,25 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy 25/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone 3 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji (miesiące)

Warunki płatności

1.

KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna
ul. Na Błonie 3c nr 58
30-147 Kraków

847 933,10

do 31.01.2018 r.

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Instalacyjny c.o. gaz wod.-kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

825 620,28

do 31.01.2018 r.

36

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
32-425 Trzemieśnia
Łęki 191
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 102,106

697 981,35

do 31.01.2018 r.

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.07.2017 r.

ZP.271.11.2017

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 531194-N-2017 w dniu 12.06.2017 r.  na zamówienie pn.: „Przebudowa przyziemia pawilonu sportowo-turystycznego Kalwarianka w Kalwarii Zebrzydowskiej” zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
32-425 Trzemeśnia Łęki 191
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 102, 106

 

cena wybranej oferty: 697 981,35 zł

słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden  35/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom
w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

KBI Technika Grzewcza i Wentylacyjna
ul. Na Błonie 3c nr 58
30-147 Kraków

49,39

40,00

89,39

2.

Zakład Instalacyjny
c.o. gaz wod.-kan.
Usługi Budowlane
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201
34-220 Maków Podhalański

50,72

0

50,72

3.

Firma Handlowa AGAT
Józef Górka
32-425 Trzemeśnia
Łęki 191
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 102,106

60,00

40,00

100,00