Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[22.06.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[28.06.2017] Pytania i odpowiedzi

[03.07.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 22.06.2017 r.

 

ZP.271.12.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie zamówienia pn.:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów

– na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień:

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe

64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek

 

Zamawiający:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

ul. Mickiewicza 7

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel: 33/876-62-18

fax: 33/876-63-01

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Dawid Ochman

tel. 33/8766-002

w sprawach dotyczących przebiegu postępowania – Ksenia Podlaszewska

tel. 033/8766-700

 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu w postępowaniu:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 3,901.96KB)
Zał. nr 1-4 (docx, 180.78KB)
Zał. nr 5 - formularz cenowy (docx, 24.10KB)
Zał. nr 6 - projekt umowy (pdf, 144.88KB)
Zał. nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (docx, 23.29KB)

 


 

znak postępowania: ZP.271.12.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.06.2017 r. na zamówienie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

 

Pytanie 1:

W  Załączniku nr 6 do ogłoszenia Projekt umowy (§ 3 ust. 2), Zamawiający określa termin płatności faktury „…w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego”.

Czy ze względu na obowiązujące regulacje wewnętrzne u Wykonawcy i ze względu na fakt, iż poniższa propozycja zapewnia wystarczający czas na dokonanie płatności, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności określonego w zamówieniu za zrealizowane usługi pocztowe wg proponowanego zapisu:

Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy określoną w § 3 ust. 1 i 2, która otrzymuje brzmienie:

„1. Strony uzgadniają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług objętych przedmiotem umowy nie przekroczy kwoty: ……………..………… zł brutto słownie: ..........................................................., zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Należność będzie przekazywana sukcesywnie, stosownie do realizowanych usług,  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury, pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.”.

 

Pytanie 2:

Zamawiający w Załączniku 6 projektu umowy w § 3 ust. 5 podkreśla, iż „…za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy”.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art. 454 Kodeksu cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m. In. Prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu na rachunek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według powszechnie stosowanej formy w obrocie gospodarczym: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 3 ust. 5 projektu umowy.

 

Pytanie 3:

W treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający określa obowiązek Wykonawcy do doręczania przesyłek listowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) / ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) / ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555) / ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296) / Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 nr 14 poz. 114) / na zasadach specjalnych dla trybu postępowania sądowo-administracyjnego.

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie korzystał z odpowiednich do tego typu postępowań druków zwrotnego potwierdzenia odbioru stosowanego przez Wykonawcę zgodnie z dołączonymi wzorami?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający będzie korzystał z własnego wzoru druku zwrotnego potwierdzenia odbioru, którego wzór zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego i w BIP pod treścią niniejszej odpowiedzi.

Wzór druku potwierdzenia odbioru (pdf)

 

Pytanie 4:

W załączniku nr 5 do ogłoszenia (formularz cenowy) Zamawiający w poz. 1 oraz poz. 6 nie określił gabarytu przesyłek.

W związku z powyższym czy Zamawiający może potwierdzić iż przedmiotem Zamówienia mają być przesyłki listowe w Gabarycie A?

Odpowiedź:

Tak, przedmiotem zamówienia w pozycji nr 1 i 6 w formularzu cenowym (zał. nr 5) są przesyłki listowe o gabarycie A.

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert określony w pkt. 10.1. i 10.2. ogłoszenia o zamówieniu, które otrzymują brzmienie:

10.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, w terminie do 30.06.2017 r. do godz. 13:00.

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 30.06.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 22.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 28.06.2017 r.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 04.07.2017 r.

ZP.271.12.2017

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej”

W wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 03.07.2017 r. została zawarta umowa na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej” w okresie od 3 lipca do 21 grudnia 2017 r. z Wykonawcą: POCZTA POLSKA S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.