Email Drukuj PDF

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań

[10.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2017/S 131-268143
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiejul. Mickiewicza 7Kalwaria Zebrzydowska34-130PolskaOsoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Bogumiła SarapataTel.: +48 338766700/334721010E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań.
Numer referencyjny: ZP.271.13.2017
II.1.2) Główny kod CPV
90620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczaniegołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr1 – Sołectwo Barwałd Górny,Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni,Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanienr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze,Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany,Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo StanisławDolny Dolany,Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe,Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 12– Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice,Zadanie nr 14 – Miasto KalwariaZebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyćofertę na dowolną ilość zadań.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:30

 

PLIKI DO POBRANIA
Pobierz plik Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 291.38KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 8,212.74KB)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ (zip, 2,683.34KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ (formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc, 185.50KB)