Email Drukuj PDF

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań

[10.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[21.08.2017] Informacja z otwarcia ofert

[04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[08.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2017/S 131-268143
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 Kalwaria Zebrzydowska 34-130 Polska Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Bogumiła Sarapata Tel.: +48 338766700/334721010 E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Faks: +48 338766301 Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań.
Numer referencyjny: ZP.271.13.2017
II.1.2) Główny kod CPV
90620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr1 – Sołectwo Barwałd Górny,Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni,Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze,Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany,Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany,Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe,Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 12– Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice,Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złoży ćofertę na dowolną ilość zadań.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:30

 

PLIKI DO POBRANIA
Pobierz plik Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 291.38KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 8,212.74KB)
Załączniki nr 1-7 do SIWZ (zip, 2,683.34KB)
Załącznik nr 8 do SIWZ (formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (doc, 185.50KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 21.08.2017 r.

ZP.271.13.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 131-268143 w dniu 12.07.2017 r. na zamówienie pn.

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie
i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań

 

Zamówienie realizowane będzie z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1 – Sołectwo Barwałd Górny,

Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni,

Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody,

Zadanie nr 4 – Sołectwo Bugaj,

Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze,

Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany,

Zadanie nr 7 – Sołectwo Przytkowice,

Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki,

Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław Dolny Dolany,

Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe,

Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie,

Zadanie nr 12 – Sołectwo Zebrzydowice,

Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice,

Zadanie nr 14 – Miasto Kalwaria Zebrzydowska.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 700 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena

(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne Kalteks Spółka z o. o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3

97 990,99

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4

52 537,14

12

103 063,86

14

234 269,01

2.

AGRO-KOM

Michał Kania

34-113 Paszkówka 211

8

90 055,80

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9

27 172,80

13

22 766,40

3.

STOPIAK Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310

34-124 Klecza Górna

1

90 221,04

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

130 975,65

8

69 543,09

4.

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

5

199 614,51

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6

36 797,11

10

30 336,23

11

77 123,93

5.

Zakład Produkcyjno-Handlowy Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

 

7

139 918,50

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

MARKO Kosek Marcin Usługi Rolnicze i Transportowe

Stanisław Dolny 32

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

8

64 600,00

od 01.11.2017 r.

do 31.03.2018 r.

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

9

22 950,00

13

16 150,00

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.10.2017 r.

ZP.271.13.2017

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 131-268143 w dniu 12.07.2017 r. na zamówienie pn. „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018 z podziałem na 14 zadań”Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań złożonej przez:

 

Zadanie nr 1:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Barwałd Górny w sezonie 2017/2018

STOPIAK Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 90 221,04 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden 04/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 2:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Barwałd Średni w sezonie 2017/2018

STOPIAK Sławomir Stopa

Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 130 975,65 zł

słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 65/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 3:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Brody w sezonie 2017/2018

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 97 990,99 zł

słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 99/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 3 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 4:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Bugaj w sezonie 2017/2018

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 52 537,14 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem 14/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 4 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 5:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2017/2018

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 199 614,51 zł

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście 51/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 5 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 6:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Podolany w sezonie 2017/2018

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 36 797,11 zł

słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem 11/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 6 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 7:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Przytkowice w sezonie 2017/2018

Zakład Produkcyjno-Handlowy

Zofia Chrostek

34-141 Przytkowice 496

cena wybranej oferty: 139 918,50 zł

słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście 50/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 7 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Zakład Produkcyjno-Handlowy
Zofia Chrostek
34-141 Przytkowice 496

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 8:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Stanisław Dolny Kępki w sezonie 2017/2018

MARKO Kosek Marcin

Usługi Rolnicze i Transportowe

Stanisław Dolny 32

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 64 595,75 zł

słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć 75/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 8 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

43,04

20,00

63,04

2.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

55,73

40,00

95,73

3.

MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

36,00

96,00

 

Zadanie nr 9:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Stanisław Dolny Dolany w sezonie 2017/2018

MARKO Kosek Marcin

Usługi Rolnicze i Transportowe

Stanisław Dolny 32

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 22 949,15 zł

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć 15/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 9 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

50,67

22,22

72,89

2.

MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 10:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zarzyce Małe w sezonie 2017/2018

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 30 336,23 zł

słownie złotych: trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć 23/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 10 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 11:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zarzyce Wielkie w sezonie 2017/2018

Kółko Rolnicze Leńcze

34-142 Leńcze

cena wybranej oferty: 77 123,93 zł

słownie złotych: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy 93/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 11 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Kółko Rolnicze Leńcze
34-142 Leńcze

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 12:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice w sezonie 2017/2018

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 103 063,86 zł

słownie złotych: sto trzy tysiące sześćdziesiąt trzy 86/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 12 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 13:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2017/2018

MARKO Kosek Marcin

Usługi Rolnicze i Transportowe

Stanisław Dolny 32

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 16 150,00 zł

słownie złotych: szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 13 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

AGRO-KOM Michał Kania
34-113 Paszkówka 211

42,56

22,22

64,78

2.

MARKO Kosek Marcin
Usługi Rolnicze i Transportowe
Stanisław Dolny 32
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

Zadanie nr 14:

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie Miasta Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2017/2018

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.

w Kalwarii Zebrzydowskiej

ul. Sowińskiego 16

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

cena wybranej oferty: 234 269,01 zł

słownie złotych: dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć 01/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 14 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wysokość kary umownej

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Kalteks” Sp. z o. o.
w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Sowińskiego 16
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

60,00

40,00

100,00

 


 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf, 385.25KB)