Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

[05.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[20.09.2017] Informacja z otwarcia ofert

[04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[27.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 583678-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w km 0+261 – 0+351 w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice; Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w km 2+685 – 2+735 w miejscowości Leńcze; Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Kępki- Zebrzydowice w km 0+355 – 0+440 w miejscowości Stanisław Dolny; Zadanie nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny. W ramach zadań przewidziano do realizacji budowę 3 odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych wraz z odwodnieniem, przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie jej poszerzenia i remont zjazdów do posesji. W ramach zadania nr 4 przewidziano do wykonania przebudowę drogi powiatowej w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej, wykonania nowej nawierzchni jezdni, wykonanie urządzeń odwadniających drogę, oznakowania i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233140 – 2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 4. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres w/w robót: roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową, poszerzeniu jezdni, remoncie zjazdów indywidualnych, wykonaniu urządzeń odwadniających na odcinku około 100 mb. Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. 5. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty brukarskie, obsługa urządzeń i prace związane z robotami bitumicznymi. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 7. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 10. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 12. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 14. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp).

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20, godzina: 11:30

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 504.06KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,935.35KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 25,440.88KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 20.09.2017 r.

ZP.271.17.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 583678-N-2017 w dniu 05.09.2017 r. na zamówienie pn.

„Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania”


Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w km 0+261 – 0+351 w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice;

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w km 2+685 – 2+735 w miejscowości Leńcze;

Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Kępki- Zebrzydowice w km 0+355 – 0+440 w miejscowości Stanisław Dolny;

Zadanie nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  • na zadanie nr 1: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100),
  • na zadanie nr 2: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100),
  • na zadanie nr 3: 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100),
  • na zadanie nr 4: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).


W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone po 2 oferty na każde zadanie.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji (miesiące)

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32
34-116 Spytkowice

1

69 429,11

do 30.11.2017 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

32 224,57

3

64 822,39

4

85 742,40

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70 a
34-210 Zembrzyce

1

55 791,27

do 30.11.2017 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2

38 313,27

3

49 560,16

4

119 809,38

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 03.10.2017 r.

ZP.271.17.2017

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 583678-N-2017 w dniu 05.09.2017 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań częściowych złożonej przez:

Zadanie nr 1:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w km 0+261 – 0+351 w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane

Piotr Gancarczyk

Śleszowice 70 a

34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 55 791,27 zł

słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 27/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32
34-116 Spytkowice

48,21

40,00

88,21

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70 a
34-210 Zembrzyce

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 2:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w km 2+685 – 2+735 w miejscowości Leńcze

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

PROTE Michał Kowalski

ul. Konwaliowa 32

34-116 Spytkowice

cena wybranej oferty: 32 224,57 zł

słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery 57/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32
34-116 Spytkowice

60,00

40,00

100,00

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70 a
34-210 Zembrzyce

50,46

40,00

90,46

 

Zadanie nr 3:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Kępki- Zebrzydowice w km 0+355 – 0+440 w miejscowości Stanisław Dolny

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane

Piotr Gancarczyk

Śleszowice 70 a

34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 49 560,16 zł

słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 16/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 3 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32
34-116 Spytkowice

45,87

40,00

85,87

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70 a
34-210 Zembrzyce

60,00

40,00

100,00

 

Zadanie nr 4:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

PROTE Michał Kowalski

ul. Konwaliowa 32

34-116 Spytkowice

cena wybranej oferty: 85 742,40 zł

słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa 40/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 4 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
ul. Konwaliowa 32
34-116 Spytkowice

60,00

40,00

100,00

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70 a
34-210 Zembrzyce

42,94

40,00

82,94

 


 

Ogłoszenie nr 500050135-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583678-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w km 0+261 – 0+351 w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice; Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w km 2+685 – 2+735 w miejscowości Leńcze; Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Kępki- Zebrzydowice w km 0+355 – 0+440 w miejscowości Stanisław Dolny; Zadanie nr 4 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny. W ramach zadań przewidziano do realizacji budowę 3 odcinków chodników w ciągach dróg powiatowych wraz z odwodnieniem, przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie jej poszerzenia i remont zjazdów do posesji. W ramach zadania nr 4 przewidziano do wykonania przebudowę drogi powiatowej w zakresie wykonania opasek bezpieczeństwa o nawierzchni z kostki brukowej, wykonania nowej nawierzchni jezdni, wykonanie urządzeń odwadniających drogę, oznakowania i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233140 – 2 Roboty drogowe 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 4. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres w/w robót: roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową, poszerzeniu jezdni, remoncie zjazdów indywidualnych, wykonaniu urządzeń odwadniających na odcinku około 100 mb. Zamawiający udzieli zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu podstawowym. 5. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty brukarskie, obsługa urządzeń i prace związane z robotami bitumicznymi. 6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 7. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 9. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 10. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 12. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 14. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w km 0+261 – 0+351 w miejscowości Zebrzydowice-Bieńkowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50539.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Śleszowice 70a
Kod pocztowy: 34-210
Miejscowość: Zembrzyce
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55791.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55791.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69429.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice-Leńcze-Wola Radziszowska w km 2+685 – 2+735 w miejscowości Leńcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 28552.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 32
Kod pocztowy: 34-116
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32224.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32224.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38313.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Kępki- Zebrzydowice w km 0+355 – 0+440 w miejscowości Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 57525.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane Piotr Gancarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Śleszowice 70a
Kod pocztowy: 34-210
Miejscowość: Zembrzyce
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49560.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49560.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64822.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 61196.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konwaliowa 32
Kod pocztowy: 34-116
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 85742.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85742.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119809.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.