Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[29.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[02.10.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[10.10.2017] Informacja z otwarcia ofert

[11.10.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części od nr I do nr VIII

[17.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Ogłoszenie nr 595345-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!
Numer referencyjny: OASS/K/4/10090/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 8 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części tj.: Część zamówienia nr I – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr III – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr IV – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr V – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr VI – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr VII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr VIII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich; Część zamówienia nr IX – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr X – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr XI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr XII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr XIII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr XIV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr XV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr XVI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 3. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 4. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamó-wienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 6. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 7. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 8. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.8 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektro-niczny taki jak: laptop, tablica multimedialna i projektor zawarty w załącznikach 1.9 do 1.16 do SIWZ Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia od IX do XVI. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ (dla części zamówienia od I do VIII) oraz nr 7.2 do SIWZ – dla części zamówienia od nr IX do XVI. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 10:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 538.18KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,958.51KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 3,392.93KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 02.10.2017 r.

OASS/K/4/10090/2017

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595345-N-2017 w dniu 29.09.2017 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) Pełnomocnik ZamawiającychOśrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w zakresie  terminu składania i otwarcia ofert określonego w Dziale I pkt. 11 SIWZ.

W SIWZ jest:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w terminie do 09.10.2017 r. do godziny 10.30.

11.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 09.10.2017 r. o godz. 11.00
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających, Otwarcie ofert jest jawne.

winno być:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska, w terminie do 10.10.2017 r. do godziny 10.30.

11.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 10.10.2017 r. o godz. 11.00
w siedzibie Pełnomocnika Zamawiających. Otwarcie ofert jest jawne.

 


 

Ogłoszenie nr 500036727-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595345-N-2017
Data: 29/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-09, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-10, godzina: 10:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.10.2017 r.

OASS/K/4/10090/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595345-N-2017 w dniu 29.09.2017 r., zmienionego ogłoszeniem o Zmianie ogłoszenia nr 500036727-N-2017 z dnia 02.10.2017 r.  
na zamówienie pn.

„Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych

w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na części zamówienia od IX do XVI została złożona 1 oferta.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na zadania od IX do XVI:

 

Część zamówienia nr IX – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1
im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 16 010,00 zł;

Część zamówienia nr X – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Brodach – kwota 22 800,00 zł;

Część zamówienia nr XI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach – kwota 12 850,00 zł;

Część zamówienia nr XII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej
im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym – kwota 8 950,00 zł;

Część zamówienia nr XIII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 6
im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach – kwota 11 950,00 zł;

Część zamówienia nr XIV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim – kwota 13 130,00 zł;

Część zamówienia nr XV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym – kwota 8 950,00 zł;

Część zamówienia nr XVI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich– kwota 8 950,00 zł.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena

(zł brutto)

Okres gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor (miesiące)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

IX

12 500,00

60

14 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

X

18 000,00

60

XI

12 640,00

60

XII

10 850,00

60

XIII

10 850,00

60

XIV

11 650,00

60

XV

10 850,00

60

XVI

10 850,00

60

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.10.2017 r.

OASS/K/4/10090/2017

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w części od nr I do nr VIII

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579), zwanej dalej „Pzp”, Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

postanawia unieważnić postępowanie

  • o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595345-N-2017 w dniu 29.09.2017 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 500036727-N-2017 z dnia 02.10.2017 r. 
    na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!” – w części zamówienia od I do VIII.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.10.2017 r.

OASS/K/4/10090/2017

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części zamówienia od IX do XVI

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595345-N-2017 w dniu 29.09.2017 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 500036727-N-2017 z dnia 02.10.2017 r. na zamówienie pn.„Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!” Pełnomocnik Zamawiających zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadań od nr IX do XVI złożonej przez:

 

Część zamówienia nr IX:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 12 500,00 zł

słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr IX w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr X:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 18 000,00 zł

słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr X w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XI:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 12 640,00 zł

słownie złotych: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XI w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XII:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 10 850,00 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XII w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XIII:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 10 850,00 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XIII w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XIV:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 11 650,00 zł

słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XIV w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XV:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 10 850,00 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XV w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

Część zamówienia nr XVI:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

PROMEDIA Paweł Gracjasz

ul. dr J. Putka 2

34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 10 850,00 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie na część zamówienia nr XVI w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa oraz tablicę multimedialną i projektor

1.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

60,00

40,00

100,00

 

 

W zakresie części zamówienia od nr I do VIII Pełnomocnik Zamawiających unieważnił postępowanie w dniu 11.10.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

 


 

Ogłoszenie nr 500059766-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595345-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500036727-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OASS/K/4/10090/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 8 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części tj.: Część zamówienia nr I – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr III – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr IV – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr V – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr VI – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr VII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr VIII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich; Część zamówienia nr IX – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr X – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr XI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr XII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr XIII – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr XIV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr XV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr XVI – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 3. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 4. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamó-wienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 6. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 7. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 8. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.8 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektro-niczny taki jak: laptop, tablica multimedialna i projektor zawarty w załącznikach 1.9 do 1.16 do SIWZ Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia od IX do XVI. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ (dla części zamówienia od I do VIII) oraz nr 7.2 do SIWZ – dla części zamówienia od nr IX do XVI. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162000-6, 38510000-3, 22114000-2, 30190000-7, 32322000-6, 30213100-6, 38652100-1, 48900000-7, 38651000-3, 39711110-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części II na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VI na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VIII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 10.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia od I do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12698.12
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15086.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10096.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12640.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12640.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7401.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9733.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6660.70
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11650.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6941.11
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6519.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PROMEDIA Paweł Gracjasz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. dr J. Putka 2
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10850.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10850.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Projekt „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne