Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[12.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje

[13.10.2017] Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje

[17.10.2017] Informacja z otwarcia ofert

[25.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[13.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 598463-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w oparciu o pełnomocnictwo ww. Zamawiających.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska
Numer referencyjny: OASS/K/4/10280/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do 2 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części tj.: Część zamówienia nr I - Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II - Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr III - Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IV - Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 3. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 4. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamó-wienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 6. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 7. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 8. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.2 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektroniczny taki jak: laptop, dywan interaktywny, tablica multimedialna i projektor zawarty w za-łącznikach 1.3 do 1.4 do SIWZ Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia III i IV. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ (dla części zamówienia I i II) oraz nr 7.2 do SIWZ – dla części zamówienia nr III i IV. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-17, godzina: 10:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 495.62KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 4,515.69KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 2,058.68KB)

 


 

znak postępowania: OASS/K/4/10280/2017

 

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod 598463-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”

 

PYTANIA:

Czy w stosunku do wymagań co do laptopa zamawiający dopuszcza:
1. matrycę antyrefleksyjną?

2. 1x Gniazdo słuchawkowe, 1x gniazdo mikrofonowe jako jedno gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe typu combo stosowane obecnie w laptopach?

3. Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dotyczącego systemu operacyjnego na nośniku CD w przypadku laptopa z systemem operacyjnym fabrycznie zainstalowanym na laptopie w technologii automatycznego uruchamiania procesu instalacji i jej przebiegu z partycji recovery?

 

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Tak, dopuszcza się matrycę antyrefleksyjną.

Ad. 2

Tak, dopuszcza się zaproponowane rozwiązanie.

Ad. 3

Tak, Pełnomocnik Zamawiających dopuszcza, aby laptop posiadał system operacyjny zainstalowany fabrycznie z możliwością automatycznego uruchamiania procesu instalacji i jej przebiegu z partycji recovery. W związku z powyższym zmienia się opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej laptopa z oprogramowaniem w zakresie systemu operacyjnego.

 

W konsekwencji udzielonej odpowiedzi Pełnomocnik Zamawiających na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr III i IV oraz brzmienie załączników nr 1.3 oraz 1.4 do SIWZ – pozycja laptop z oprogramowaniem parametry minimalne w zakresie systemu operacyjnego:

jest:

„system operacyjny: zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny z wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w laptopie oraz z dostarczonym oprogramowaniem. System w polskiej wersji językowej. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość dokonywania aktualizacji systemu operacyjnego przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji oraz pracy z systemem. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników. Możliwość przywracania plików systemowych. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie głosowo, wraz z modułem "uczenia się" głosu użytkownika. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Możliwość tworzenia kopii zapasowych, automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością przywrócenia wersji wcześniejszej. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym załączonego systemu operacyjnego w technologii automatycznego uruchomienia procesu instalacji i jej przebiegu. Komplet sterowników urządzeń komputera na płycie CD/DVD kompatybilny z systemem operacyjnym”

a winno być:

„system operacyjny: zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny z wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w laptopie oraz z dostarczonym oprogramowaniem. System w polskiej wersji językowej. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Wbudowany system pomocy w języku polskim. Możliwość dokonywania aktualizacji systemu operacyjnego przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim. Darmowe aktualizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji oraz pracy z systemem. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników. Możliwość przywracania plików systemowych. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie głosowo, wraz z modułem "uczenia się" głosu użytkownika. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Możliwość tworzenia kopii zapasowych, automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością przywrócenia wersji wcześniejszej. Dołączony nośnik z oprogramowaniem instalacyjnym załączonego systemu operacyjnego w technologii automatycznego uruchomienia procesu instalacji i jej przebiegu lub system operacyjny zainstalowany fabrycznie z możliwością automatycznego uruchamiania procesu instalacji i jej przebiegu z partycji recovery. Komplet sterowników urządzeń komputera na płycie CD/DVD kompatybilny z systemem operacyjnym.”.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl zamieszcza się zmodyfikowane załączniki: Opis przedmiotu zamówienia dla części III-IV oraz formularze wyceny dla części III i IV tj. załączniki  nr 1.3 i 1.4 do SIWZ.

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 12.10.2017 r.

 

DO POBRANIA
Zmodyfikowany formularz wyceny dla części nr IV (doc, 107.50KB)
Zmodyfikowany formularz wyceny dla części nr III (doc, 105.00KB)
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części III i IV (pdf, 218.43KB)

 


 

znak postępowania: OASS/K/4/10280/2017

Pytanie i odpowiedź oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod 598463-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”

 

PYTANIA:

Pytanie do zamawiającego: projektor, który musi posiadać  złącze USB typ C.

Na dzień dzisiejszy jest jeden ledowy projektor  który posiada takie złącze ale nie odpowiada specyfikacji. To jest zupełnie nowe złącze w projektorach.

Czy Zamawiający dopuści Projektor odpowiadający Specyfikacji , z wykluczeniem Złącza USB typC?

ODPOWIEDZI:

Tak, Zamawiający dopuści projektor  z wykluczeniem Złącza USB typ C.

Pełnomocnik Zamawiających na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr IV oraz brzmienie załącznika nr 1.4 do SIWZ – pozycja projektor multimedialny minimalne parametry:

 

jest:

„projektor multimedialny  - minimalne parametry:

- rozdzielczość natywna  1280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli

- format obrazu 16:10

- rozmiar ekranu 70–120 cali (151 x 94cm – 258 x 162 cm)

-  jasność 3500 ANSI lumenów

- technologia  DLP

- trwałość lampy  4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny)

- rodzaj wejść/wyjść USB Typu-C - 1 szt.

- USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

- DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- RJ-45 (LAN) - 1 szt.

- USB 2.0 - 1 szt.

-wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

- VGA (D-sub) - 1 szt.

- czytnik kart pamięci - 1 szt.

- HDMI - 1 szt.

- pakiet oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji).

W zestawie okablowanie, w tym kabel HDMI (długość minimum 10 m, wtyczki HDMI-2x męska, HDMI typ A (19-pin, Single Link) oraz uchwyt na projektor.”.

 

a winno być:

„projektor multimedialny  - minimalne parametry:

- rozdzielczość natywna  1280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli

- format obrazu 16:10

- rozmiar ekranu 70–120 cali (151 x 94cm – 258 x 162 cm)

-  jasność 3500 ANSI lumenów

- technologia  DLP

- trwałość lampy  4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny)

W zestawie okablowanie, w tym kabel HDMI (długość minimum 10 m, wtyczki HDMI-2x męska, HDMI typ A (19-pin, Single Link) oraz uchwyt na projektor.”.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.kalwaria-zebrzydowska.pl zamieszcza się zmodyfikowane załączniki: Opis przedmiotu zamówienia dla części III-IV (zmiana opisu w zakresie części IV) oraz formularz wyceny dla części IV tj. załącznik nr 1.4 do SIWZ.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 13.10.2017 r.

 

DO POBRANIA
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla części III i IV (pdf, 598.67KB)
Zmodyfikowany formularz wyceny dla części nr IV (doc, 105.50KB)

 

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 17.10.2017 r.

OASS/K/4/10280/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 598463-N-2017 w dniu 06.10.2017 r.
na zamówienie pn.

„Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu
Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi na poszczególne części zamówienia:

 

Część zamówienia nr I – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych
do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 48 632,00 zł;

Część zamówienia nr II – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych
do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – kwota 29 694,80 zł;

Część zamówienia nr III – Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej – kwota 21 199,00 zł;

Część zamówienia nr IV – Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach – kwota 21 599,00 zł;

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na części zamówienia I i II wpłynęła 1 oferta, natomiast na części zamówienia III i IV zostały złożone 3 oferty.

 

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie nr I i II:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

Moje Bambino
Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

I

22 762,80

do 21 dni od daty podpisania umowy

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

II

26 157,18

do 30 dni od daty podpisania umowy

 

Informacja dotycząca złożonych ofert na zadanie nr III i IV:

L.P.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta na zadanie nr

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji na laptopa, dywan interaktywny, tablicę multimedialną i projektor  (miesiące)

Warunki płatności

1.

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe VIKA – Renata Musielska
Lubanów 28 B
98-235 Błaszki

III

20 354,00

do 7 dni od daty podpisania umowy

24

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

IV

19 001,00

do 7 dni od daty podpisania umowy

24

2.

PROMEDIA
Paweł Gracjasz
ul. dr J. Putka 2
34-100 Wadowice

III

27 400,00

do 21 dni od daty podpisania umowy

60

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

IV

22 800,00

do 21 dni od daty podpisania umowy

60

3.

KSERKOM Tomasz Zmarzły
ul. Romanowicza 32
33-100 Tarnów

III

19 873,00

do 3 dni od daty podpisania umowy

72

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

IV

18 164,11

do 3 dni od daty podpisania umowy

72

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 25.10.2017 r.

OASS/K/4/10280/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 598463-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” Pełnomocnik Zamawiających zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części zamówienia:

Cześć zamówienia nr I:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 22 762,80 zł

słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa 80/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr I została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

40,00

100,00

 

Cześć zamówienia nr II:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

cena wybranej oferty: 26 157,18 zł

słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 18/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 74,29 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Na część zamówienia nr II została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź

60,00

14,29

74,29

 

Cześć zamówienia nr III:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Kserkom Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

 

cena wybranej oferty: 19 873,00 zł

słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 00/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa, dywan interaktywny, tablicę multimedialną i projektor

1.

Kserkom Tomasz Zmarzły
ul. Romanowicza 32
33-100 Tarnów

60,00

40,00

100,00

2.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr. J. Putka 2
34-100 Wadowice

43,52

33,33

76,85

 

Cześć zamówienia nr IV:

Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

 

Kserkom Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 32

33-100 Tarnów

 

cena wybranej oferty: 18 164,11 zł

słownie złotych: osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 11/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji na laptopa, dywan interaktywny, tablicę multimedialną i projektor

1.

Kserkom Tomasz Zmarzły
ul. Romanowicza 32
33-100 Tarnów

60,00

40,00

100,00

2.

PROMEDIA Paweł Gracjasz
ul. dr. J. Putka 2
34-100 Wadowice

47,80

33,33

81,13

 


 

Ogłoszenie nr 500057772-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598463-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w oparciu o pełnomocnictwo ww. Zamawiających.

I.1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OASS/K/4/10280/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do 2 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części tj.: Część zamówienia nr I - Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II - Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach; Część zamówienia nr III - Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr IV - Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 3. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 4. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Dostarczony sprzęt elektroniczny Wykonawca podłączy oraz skonfiguruje tak, aby można było z niego korzystać. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamó-wienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 6. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 7. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 8. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.2 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Na sprzęt elektroniczny taki jak: laptop, dywan interaktywny, tablica multimedialna i projektor zawarty w za-łącznikach 1.3 do 1.4 do SIWZ Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dla części zamówienia III i IV. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ (dla części zamówienia I i II) oraz nr 7.2 do SIWZ – dla części zamówienia nr III i IV. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162000-6, 30190000-7, 37520000-9, 37522000-3, 39161000-8, 37524100-8, 37523000-0, 37521000-6, 32322000-6, 30213100-6, 38652100-1, 48900000-7, 38651000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 39472.29
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22762.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22762.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22762.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 20801.36
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26157.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26157.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26157.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16784.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Kserkom Tomasz Zmarzły
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Romanowicza 32
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19873.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19873.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27400.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17463.42
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KSERKOM Tomasz Zmarzły
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Romanowicza 32
Kod pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18164.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18164.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Projekt „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR