Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska..

[06.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[18.10.2017] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje

[24.10.2017] Informacja z otwarcia ofert

[31.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[10.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 598640-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996
Numer referencyjny: ZP.271.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: wykonanie przebudowy drogi na długości około 922 mb w zakresie budowy chodnika, poszerzenia jezdni, wykonania kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogę, remontu zjazdów do posesji oraz remontu rowów drogowych. Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie: - Robót rozbiórkowych i przygotowawczych; - Robót ziemnych; - Kanalizacji deszczowej; - Budowy chodnika; - Budowy ścieku przykrawężnikowego; - Remont zjazdów; - Poszerzenie jezdni; - Odtworzenie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni; - Montaż korytek betonowych; - Remont przepustów pod zjazdami; - Przebudowa ogrodzenia; - Montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; - Roboty wykończeniowe. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty brukarskie, roboty kanalizacyjne, obsługa urządzeń i maszyn związanych z robotami drogowymi. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6. wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 16. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-24, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 489.24KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 5,033.49KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 8,511.11KB)

 


 

znak postępowania: ZP.271.20.2017

Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod 598640-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn. Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996”

 

PYTANIA:

  1. Prosimy o podanie kategorii ruchu przebudowywanej drogi.
  2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegół konstrukcyjny korytka żelbetowego 38x50x21 z kratką stalową.

 

ODPOWIEDZI:

Ad. 1
Kategoria ruchu przebudowywanej drogi
to KR 2.

Ad. 2
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
www.kalwaria-zebrzydowska.pl dodatkowy szczegół konstrukcyjny korytka żelbetowego 38x50x21 z kratką stalową.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Kalwaria Zebrzydowska, 18.10.2017 r.

 

DO POBRANIA
Szczegół konstrukcyjny korytka z kratą (pdf, 10.53KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 24.10.2017 r.

ZP.271.20.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 598640-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn.

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę
oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany,
Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 664 294,83 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery 83/100).

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostało złożonych 8 ofert.

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji (miesiące)

Warunki płatności

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

1 834 117,48

do 30.06.2018 r.

84

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

1 561 014,34

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

1 525 147,52

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

4.

F.H.U. RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

1 379 401,13

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

5.

P.U.P.H. DROGBUD
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

1 598 685,30

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

1 439 093,37

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

7.

PRDM
Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76A
34-124 Klecza Górna

1 438 581,32

do 30.06.2018 r.

72

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

8.

BERGER BAU Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11
34-517 Wrocław

3 282 772,34

do 30.06.2018 r.

96

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 31.10.2017 r.

ZP.271.20.2017

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 598640-N-2017 w dniu 06.10.2017 r. na zamówienie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

F.H.U. RAF-KOP

Rafał Zielonka

Grzechynia 405

34-220 Maków Podhalański

cena wybranej oferty: 1 379 401,13 zł

słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden 13/100

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

Cena

Wydłużenie okresu gwarancji

1.

Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

45,12

35,00

80,12

2.

BRUK-SPEC-PLUS Przedsiębiorstwo Budowlane
Piotr Gancarczyk
Śleszowice 70a
34-210 Zembrzyce

53,02

40,00

93,02

3.

BRUK-SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

54,27

40,00

94,27

4.

F.H.U. RAF-KOP
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

60,00

40,00

100,00

5.

P.U.P.H. DROGBUD
inż. Kazimierz Sobaniak
34-222 Zawoja 1970

51,77

40,00

91,77

6.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

57,51

40,00

97,51

7.

PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Barwałd Dolny 76A
34-124 Klecza Górna

57,53

30,00

87,53

8.

BERGER BAU Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11
34-517 Wrocław

25,21

40,00

65,21

 


 

Ogłoszenie nr 500056696-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598640-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr K470093 w zakresie: budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont rowów i zjazdów w miejscowości Leńcze i Podolany, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+074 – 0+996

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: wykonanie przebudowy drogi na długości około 922 mb w zakresie budowy chodnika, poszerzenia jezdni, wykonania kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogę, remontu zjazdów do posesji oraz remontu rowów drogowych. Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie: - Robót rozbiórkowych i przygotowawczych; - Robót ziemnych; - Kanalizacji deszczowej; - Budowy chodnika; - Budowy ścieku przykrawężnikowego; - Remont zjazdów; - Poszerzenie jezdni; - Odtworzenie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni; - Montaż korytek betonowych; - Remont przepustów pod zjazdami; - Przebudowa ogrodzenia; - Montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; - Roboty wykończeniowe. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: roboty brukarskie, roboty kanalizacyjne, obsługa urządzeń i maszyn związanych z robotami drogowymi. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: -żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, -żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 6. Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia umowy przedłoży oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, określenie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności: a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6. wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 8. W przypadku zmian personalnych wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego oświadczenia i kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 9. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę/podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia i dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 13. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 16. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1353085.23
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. RAF-KOP Rafał Zielonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grzechynia 405
Kod pocztowy: 34-220
Miejscowość: Maków Podhalański
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1379401.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1379401.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3282772.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.