Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[11.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu

[19.10.2017] Informacja z otwarcia ofert

[23.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część nr 2)

[23.22.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (części nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

[08.12.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie nr 600468-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!
Numer referencyjny: OASS/K/4/10600/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 8 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części tj.: Część zamówienia nr I – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr III – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr IV – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr V – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr VI – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr VII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr VIII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 2. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 3. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 5. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.8 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dla części zamówienia od I do VIII). 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 13. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 10:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 509.94KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 4,370.04KB)
Pobierz plik Załączniki do SIWZ (zip, 1,966.98KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.10.2017 r.

OASS/K/4/10600/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 600468-N-2017 w dniu 11.10.2017 r. na zamówienie pn.

„Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert na części zamówienia I i od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na część zamówienia nr II została złożona 1 oferta.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr II zamówienia tj. Dostawę wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach wynosi: 23 017,50 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych 50/100).

L.p.

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Oferta
na zadanie nr

Cena

(zł brutto)

Termin wykonania

Okres gwarancji i warunki płatności

1.

Nowa Szkoła Sp. z o. o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

II

19 350,00

35 dni

określone w projekcie umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 23.10.2017 r.

OASS/K/4/10600/2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części zamówienia nr II oraz

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Pełnomocnik Zamawiających – Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 42,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 600468-N-2017 w dniu 11.10.2017 r. na zamówienie pn.: „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!” Pełnomocnik Zamawiających zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania nr II:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach złożonej przez

 

Nowa Szkoła Sp. z o. o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

 

cena wybranej oferty: 19 350,00 zł

słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 60,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Na część zamówienia nr II została złożona jedna oferta.

Pełnomocnik Zamawiających podaje punktację przyznaną złożonej ofercie w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

skrócenie terminu realizacji zamówienia

1.

Nowa Szkoła Sp. z o. o.
ul. POW 25
90-248 Łódź

60,00

0,00

60,00

 

Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiających informuje, że w zakresie części zamówienia nr I oraz od III do VIII Pełnomocnik Zamawiających unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579), zwanej dalej „Pzp”.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”.Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 


 

Ogłoszenie nr 500059817-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600468-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OASS/K/4/10600/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 8 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części tj.: Część zamówienia nr I – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej; Część zamówienia nr II – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach; Część zamówienia nr III – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach; Część zamówienia nr IV – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym; Część zamówienia nr V – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach; Część zamówienia nr VI – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim; Część zamówienia nr VII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym; Część zamówienia nr VIII – Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 2. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 3. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 5. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 6. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne zawarte w załącznikach od 1.1 do 1.8 SIWZ gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 8. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ (dla części zamówienia od I do VIII). 9. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 13. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162000-6, 38510000-3, 22114000-2, 30190000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14843.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części IV na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części V na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VI na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione w części VIII na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579). W dniu 19.10.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!”. Dla części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta, co w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania. Zgodnie z art. 93 ust. 2 Pzp jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 Pzp stosuje się odpowiednio.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


 

Ogłoszenie nr 500063249-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zakup w ramach projektu p.t.: „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zamówienie realizowane jest przez następujących zamawiających (szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska): 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 3) Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 4) Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 5) Zespół Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 6) Zespół Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 7) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze - w imieniu i na rzecz których działa Pełnomocnik Zamawiających: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; adres strony internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OASS/K/4/11513/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do 7 szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 3) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 4) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 5) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 6) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do zaproszenia do negocjacji. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy własne, symbole, znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wymaga aby wykonawca kierował się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia produktów równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP). 2. Wykonawca dostarczy urządzenia i pomoce dydaktyczne fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie, gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wolne od wad prawnych oraz innych wad i uszkodzeń. Zamawiający wyklucza dostawę asortymentu powystawowego. 3. Wymaga się aby dostarczone artykuły i urządzenia posiadały wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczone wraz z artykułami. Jeżeli rodzaj asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu zamówienia tego wymaga, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie sprzętu. 4. Zamówienie obejmuje dostawę na własny koszt Wykonawcy, osobiście, bez udziału kuriera wraz z rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce do szkół z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska, tj. do: 1) Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 2) Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, 34-141 Przytkowice 542; 3) Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 4) Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach, 34-142 Leńcze 276; 5) Zespołu Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna; 6) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; 7) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze. Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Termin dostawy należy uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Wykonawca udzieli na dostarczone pomoce dydaktyczne gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, za wyjątkiem pomocy dydaktycznych, których okres gwarancji jest podany w opisie produktu. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zaproszenia do negocjacji. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 8. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). 10. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162000-6, 38510000-3, 22114000-2, 30190000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23129.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26393.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26393.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26393.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13175.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18946.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18946.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18946.26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7097.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9629.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9629.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9629.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8554.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11151.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11151.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11151.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7898.48
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12916.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12916.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12916.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3032.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4548.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4548.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4548.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5929.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EDUCARIUM Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 207
Kod pocztowy: 85-451
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9927.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9927.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9927.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Na zamówienie pn. „Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!” o wartości szacunkowej 158 799,40 zł netto ogłoszono przetarg nieograniczony z podziałem na 16 części zamówienia. Na części zamówienia od nr IX do XVI tj. dostawę sprzętu elektronicznego do szkół wpłynęła oferta i wyłoniono Wykonawcę. W związku z faktem, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty na części zamówienia od nr I do VIII unieważniono postępowanie w przedmiotowym zakresie. W dniu 11.10.2017 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na części zamówienia od nr I do VIII nie zmieniając warunków realizacji zamówienia. W drugim postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta na zadanie nr II tj. dostawę wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brodach. W dniu 23.10.2017 r. dokonano wyboru oferty dla części zamówienia nr II oraz unieważniono postępowanie dla części zamówienia nr I oraz od nr III do VIII. W postępowaniu na części zamówienia nr I oraz od III do VIII nie wpłynęła żadna oferta. Każdorazowo ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiających oraz dodatkowo w BIP. W związku z wypełnieniem przesłanki art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo harmonogramem realizacji projektu Wyrównaj swoje szanse!, w szczególności planowanym zakupem wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w IV kwartale 2017 roku, podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 4 Pzp – w dwóch postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na części zamówienia nr I i od nr III do VIII, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 


 

Ogłoszenie nr 500072137-N-2017 z dnia 08-12-2017 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500063249-N-2017
Data: 23/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 7066371400000, ul. ul. Mickiewicza  42, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 331, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 331.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1) CZĘŚĆ NR 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
W ogłoszeniu jest: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2017
W ogłoszeniu powinno być: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017

 

Projekt „Wyrównaj swoje szanse!” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014 – 2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne