Zarządzenie nr 424/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji (dotyczy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli oraz zajęć dodatkowych dla przedszkolaków) do Projektu pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne - SPR

 

BIP Zarządzenie nr 424/2017