Nabór na urzędników wyborczych

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):
1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,
2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,
3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do pobrania: wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie do 13 marca 2018 r.

W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność oryginałem.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuje się, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

http://krakow.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/24294_Nabor_na_urzednikow_wyborczych

 

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

Powiat chrzanowski

Alwernia

2

Babice

2

Chrzanów

4

Libiąż

3

Trzebinia

3

Powiat krakowski

Czernichów

2

Igołomia-Wawrzeńczyce

2

Iwanowice

2

Jerzmanowice-Przeginia

2

Kocmyrzów-Luborzyca

2

Krzeszowice

3

Liszki

2

Michałowice

2

Mogilany

2

Skała

2

Skawina

3

Słomniki

2

Sułoszowa

2

Świątniki Górne

2

Wielka Wieś

2

Zabierzów

3

Zielonki

3

Powiat miechowski

Charsznica

2

Gołcza

2

Kozłów

2

Książ Wielki

2

Miechów

3

Racławice

2

Słaboszów

2

Powiat myślenicki

Dobczyce

2

Lubień

2

Myślenice

4

Pcim

2

Raciechowice

2

Siepraw

2

Sułkowice

2

Tokarnia

2

Wiśniowa

2

Powiat olkuski

Bukowno

2

Bolesław

2

Klucze

2

Olkusz

4

Trzyciąż

2

Wolbrom

3

Powiat oświęcimski

Brzeszcze

3

Chełmek

2

Kęty

3

Osiek

2

Oświęcim gmina

2

Oświęcim miasto

4

Polanka Wielka

2

Przeciszów

2

Zator

2

Powiat proszowicki

Koniusza

2

Koszyce

2

Nowe Brzesko

2

Pałecznica

2

Proszowice

3

Radziemice

2

Powiat wadowicki

Andrychów

3

Brzeźnica

2

Kalwaria Zebrzydowska

2

Lanckorona

2

Mucharz

2

Spytkowice

2

Stryszów

2

Tomice

2

Wadowice

4

Wieprz

2

Powiat wielicki

Biskupice

2

Gdów

2

Kłaj

2

Niepołomice

3

Wieliczka

5

Miasto na prawach powiatu

Kraków

8