Modernizujemy i remontujemy drogi, poprawiamy bezpieczeństwo

Rok 2017 był rekordowy pod względem skali przeprowadzonych prac drogowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, w minionym roku dokonano  modernizacji blisko 40 odcinków dróg gminnych za łączną kwotę ok. 2 mln 750 tys. zł.

Warto przypomnieć szczególnie cztery zadania, które mogły zostać zrealizowane dzięki pozyskanym w roku 2016 funduszom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 63,63% środków kwalifikowanych operacji tj.:

- Kompleksową przebudowę drogi gminnej „Brody Zebrzydowice” na długości ok. 995 mb w m. Brody i Zebrzydowice, w zakresie, której m. in. przebudowano nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, oraz zamontowano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Całkowity koszt zadania objęty dofinansowaniem: 1 mln 174 tys. zł.

- Kompleksową modernizację ul. Partyzantów na długości ok. 445 mb w m. Kalwaria Zebrzydowska w zakresie, której m. in. wyremontowano chodniki, wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni, wykonano urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowego. Całkowity koszt zadania objęty dofinansowaniem to ok. 349 tys. zł

- Kompleksową przebudową drogi Sumerówka na długości ok. 313 mb w m. Zebrzydowice w zakresie, której m. in. Przebudowano nawierzchnię jezdni, wykonano kanalizację deszczową
i urządzenia odwadniające drogę. Całkowity koszt zadania objęty dofinansowaniem to ok. 197 tys. zł

- Rozpoczęto kompleksową przebudowę drogi „Podolany Szkoła – Leńcze” na długości ok. 922 mb w m. Leńcze  i Podolany. W ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowę jezdni, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej i innych urządzeń drogowych. Szacowany koszt całego zadania objętego dofinansowaniem to ok. 1 mln 379 tys.

 

Drogi gminne:

Dokonano  modernizacji blisko 40 odcinków dróg na terenie całej gminy. Między innymi

Kalwarii Zebrzydowskiej zmodernizowano ulice Stolarską, Nową, zakończono prace polegające na utwardzeniu gruntu na dojeździe do cmentarza parafialnego.  Dokonano prac remontowych dróg w Zebrzydowicach, Przytkowicach, Zarzycach Wielkich,  Podolanach, Leńczach, Stanisławiu Dolnym.

Drogi powiatowe:

Na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach zmodernizowano skrzyżowanie i wykonano trzy odcinki chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice oraz Leńcze za łączną kwotę ok. 223 tys zł. Zadania wykonano przy udziale finansowym gminy ok. 50%. Przekazano również dotację dla powiatu Wadowickiego w wysokości 60 tys zł z przeznaczeniem na remont chodnika w m. Stanisław Dolny.

Drogi wojewódzkie:

Na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zrealizowano budowę dwóch odcinków chodnika w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 953 w m. Przytkowice za łączną kwotę ok. 214 tys zł. Zadanie wykonano przy udziale finansowym gminy ok. 50%.

 

Drogi krajowe:

Dzięki zawartemu porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, w roku 2017 zakończono, oczekiwane od wielu lat przez mieszkańców, prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Kolejową. Modernizacja skrzyżowania pozytywnie wpłynęła na płynność, komfort i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na w. w. skrzyżowaniu.

 

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

DROGOWYCH WYKONANYCH W ROKU 2017.

Drogi gminne:

Przytkowice

 • Remont nawierzchni drogi „Grabie” w miejscowości Przytkowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 15. 726,19 zł.
 • Remont nawierzchni drogi „Owczarnia” w miejscowości Przytkowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 15. 726,19 zł.
 • Remont nawierzchni jezdni na drodze gminnej Cmentarz Resztówka w miejscowości Przytkowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 15 807,14 zł
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Ludka Dział” w miejscowości Przytkowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 72 000,00 zł

Zebrzydowice

 • Remont nawierzchni drogi gminnej „Do Główków” w sołectwie Zebrzydowice Bieńkowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 14 491,17 zł.
 • Przebudowa drogi „Sumerówka” w miejscowości Zebrzydowice. Zadanie zostało zrealizowane przez FUH RAFKOP Rafał Zielonka z Grzechyni, wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 201 445,55 zł. W ramach zadania wykonano:
 • Kompleksową przebudowę drogi o wartości 197 109,15 zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 4 336,40 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy drogi gminnej wzdłuż Cedronu na odcinku od Kościoła Parafialnego do Mostu na rzece Cedron k/boiska sportowego w m. Zebrzydowice. Zadanie zostało zrealizowane przez MBD Projekt mgr. inż Dariusz Augustyn za łączną kwotę 18 000,00 zł
 • Remont nawierzchni drogi gminnej „Do Bala” w sołectwie Zebrzydowice. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 24 914,88 zł.

Zarzyce Wielkie

 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze do Izdebnika w miejscowości Zarzyce Wielkie. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 23 747,92 zł.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej „Szkoła” w m. Zarzyce Wielkie. Dokumentacja opracowana przez mgr inż. Kazimierza Ciochonia za kwotę 20 000,00 zł

Bugaj

 • Remont nawierzchni drogi gminnej „Piwnica” w miejscowości Bugaj. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 28 060,79 zł.

Stanisław Dolny

 • Utwardzenie i remont drogi „Do Kurtów” w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, prace związane z utwardzeniem i remontem nawierzchni tłuczniowej wykonane przez Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak. Całkowita wartość zadania to: 65 879,65 zł.
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Zagórze” w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 19 999,98 zł.
 • Wykonanie nakładki na LKS Stanisławianka w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 3 305,27 zł.
 • Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy drogi gminnej Czerna w miejscowości Stanisław Dolny i Zebrzydowice. Koncepcja została wykonana przez mgr inż. Kazimierza Ciochonia za łączną kwotę 9 200,00 zł

Barwałd Średni

 • Remont nawierzchni jezdni na drodze gminnej „Filkówka” w miejscowości Barwałd Średni. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 109 913,16 zł.

Barwałd Górny

 • Budowa drogi do projektowanego cmentarza w miejscowości Barwałd Górny. Zadanie zostało zrealizowane przez FUH Kombud Franciszek Kowalczyk, Łętownia 378, 34-242 Łętownia, wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 108 988,20 zł

Leńcze

 • Remont nawierzchni jezdni na drodze gminnej „Kamieniec” w stronę punktu widokowego w miejscowości Leńcze. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 36 853,48 zł.
 • Remont nawierzchni jezdni na drodze gminnej „Okrajki” w miejscowości Leńcze. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 27 855,32 zł.

Brody

 • Remont nawierzchni jezdni na odcinkach drogi Białej Drogi Górnej i Dolnej w miejscowości Brody. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 76 999,18 zł.
 • Remont i utwardzenie nawierzchni drogi na parkingu przy Zespole Szkół w miejscowości Brody. Zadanie zrealizowane przez wykonawcę „STOPIAK” Sławomir Stopa z Barwałdu Średniego za łączną kwotę 3000,01 zł
 • Przebudowa drogi gminnej Brody Zebrzydowice w m. Brody. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości 567 313,21 zł. W roku 2017 wykonano II etap kompleksowej przebudowy drogi w ramach, której wykonano:
 • Nową nawierzchnię bitumiczną jezdni drogi gminnej Brody Zebrzydowice, wraz z remontem skrzyżowania w rejonie kościoła parafialnego w Zebrzydowicach i poprawą odwodnienia. Zadanie wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Obrońców Modlina 1230-733 Kraków S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 559 540,57 zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 7 672,64 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej Brody Lanckorona w miejscowości Brody. Dokumentacja została wykonana przez mgr. inż. Kazimierza Ciochonia za kwotę 19 000,00 zł

Podolany

 • Remont drogi gminnej „do Zabiegaj” w miejscowości Podolany. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 18 828,64 zł.
 • Przebudowy drogi gminnej Podolany Leńcze w miejscowości Podolany. Zadanie przewidziane do realizacji w dwóch etapach. W roku 2017 w ramach etapu I wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi. Zadanie zostało zrealizowane przez FUH RAFKOP Rafał Zielonka z Grzechyni, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Wartość prac wykonanych w roku 2017 to: 399 667,10 zł

Kalwaria Zebrzydowska

 • Utwardzenie powierzchni gruntu w ciągu ul. Konopnickiej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska za kwotę 23 341,40 zł. Zadanie zostało zrealizowano przez FUH RAFKOP Rafał Zielonka z Grzechyni, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w formie zapytania o cenę.
 • Remont nawierzchni chodników na Osiedlu Jana Pawła II  w m. Kalwaria Zebrzydowska za kwotę 9 933,79 zł. Zadanie zostało zrealizowano przez BRUK SPEC PLUS Piotr Gancarczyk, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w formie zapytania o cenę.
 • Remont uszkodzonej nawierzchni chodnika w ciągu ul. Sowińskiego  w m. Kalwaria Zebrzydowska za kwotę 24 983,76 zł. Zadanie zostało zrealizowano przez BRUK SPEC PLUS Piotr Gancarczyk, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w formie zapytania o cenę.
 • Remont infrastruktury drogowej w ciągu ul. Broniewskiego i drogi dojazdowej do obiektu MKS Kalwarianka wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu  w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska za kwotę 123 754,67 zł. Zadanie zostało zrealizowano przez FUH RAFKOP Rafał Zielonka z Grzechyni, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania w formie zapytania o cenę.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Rynek w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Wykonawca FUH PRISMA Bogdan Klaczak zrealizował zadania za łączną kwotę w wysokości 9 594,00 zł.
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w m. Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości 459 507,15 zł. W ramach zadania wykonano:
 • Kompleksową przebudowę drogi gminnej ul. Partyzantów. Zadanie wykonane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 393 103,92 zł
 • Przebudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Partyzantów boczna.  Zadanie wykonane przez PRDM Wadowice S.A., za kwotę 16 496,83 zł
 • Przebudowę progu zwalniającego i utwardzenie drogi w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Partyzantów boczna za łączną kwotę w wysokości 35 122,99 zł – zadanie zrealizowane przez Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak.
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 9 783,91 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Utwardzenie powierzchni gruntu na drodze do cmentarza w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach.
 • Utwardzenie powierzchni gruntu i wykonanie warstw nawierzchni z kruszywa zostało wykonane przez Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak za kwotę 49 925,06 zł.
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej na wjazdach na drogę, zrealizowane przez  PRDM Wadowice za kwotę 9 932,25 zł.
 • Utwardzenie terenu i przebudowa oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie placu targowego i ulicy Broniewskiego w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie zostało zrealizowane BRUK SPEC PLUS Piotr Gancarczyk, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego za łączną kwotę: 77 494,80 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Broniewskiego w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Dokumentacja została wykonana przez mgr. inż. Kazimierza Ciochonia za kwotę 12 000,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Rólki w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Dokumentacja została wykonana przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka za kwotę 16 974,00 zł
 • Remont nawierzchni jezdni na ul. Czernej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 55 626,38 zł
 • Remont nawierzchni jezdni na ul. Stolarskiej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie zrealizowane przez PRDM Wadowice S.A., wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 130 883,32 zł

 

Drogi powiatowe:

 

Zebrzydowice

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782 K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości: 57 018,68 zł
 • Roboty budowlane zostały zrealizowane przez BRUK SPEC PLUS Piotr Gancarczyk, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 55 791,27zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 1 227,41 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wadowickim. Udział finansowy gminy Kalwaria Zebrzydowska to: 27 269,80 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1782 K Kalwaria Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice i Stanisław Dolny. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości: 87 884,23 zł
 • Roboty budowlane zostały zrealizowane przez "Prote" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Michał Kowalski ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowic, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 85 992,40 zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 1 891,83 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wadowickim. Udział finansowy gminy Kalwaria Zebrzydowska to: 47 936,85 zł

Stanisław Dolny

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783 K Stanisław Dolny Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości: 60 385,53 zł
 • Roboty budowlane zostały zrealizowane przez BRUK SPEC PLUS Piotr Gancarczyk, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 59 085,65 zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 1 299,88 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wadowickim. Udział finansowy gminy Kalwaria Zebrzydowska to: 24 451,75 zł

Leńcze

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786 K Przytkowice Leńcze Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę w wysokości: 33 761,33 zł
 • Roboty budowlane zostały zrealizowane przez "Prote" Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Michał Kowalski ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowic, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 33 034,57 zł
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 726,76 zł prowadzony przez mgr. inż. Sebastiana Gwizdka wyłonionego w drodze przeprowadzanego postępowania zapytania o cenę.
 • Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Wadowickim. Udział finansowy gminy Kalwaria Zebrzydowska to: 18 866,63 zł

 

Drogi Wojewódzkie:

Przytkowice

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 „Skawina Kalwaria Zebrzydowska” w miejscowości Przytkowice. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Wykonawczy „KOMMEL” mgr inż. Bronisław Merak, wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę w wysokości 214 785,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Udział finansowy Gminy 107 392,98 zł

 

Drogi Krajowe:

Kalwaria Zebrzydowska

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu Drogi Krajowej nr 52 „Bielsko Biała – Głogoczów” w miejscowości Barwałd Górny. Wartość prac projektowych to 42 435,00 zł.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Kolejową w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska. Wartość prac projektowych to 53 505,00 zł.

 

ul. Partyzantów w Kalwarii Zebrzydowskiej

Droga gminna Brody - Zebrzydowice

 

Droga gminna „Na Sumerówkę” w miejscowości Zebrzydowice.