Rekrutacja uczniów do klasy IV sportowej

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego informują o naborze do klasy IV sportowej. Rodzice kandydatów do klasy IV sportowej mogą składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej do 23 marca 2018 r.

Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/19 planowane jest utworzenie klasy IV sportowej na poziomie szkoły podstawowej o profilu piłka nożna w Zespole Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego.

Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej dysponują: najnowocześniejszą w okolicy Halą Sportową z bardzo dobrym sprzętem sportowym, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zapisy w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej – 33 876-63-48, 601-198-860.

Rodzice kandydatów do klasy IV sportowej mogą składać wnioski wraz z dodatkowymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Formularze powyższych pism dostępne są na stronie internetowej szkoły - www.spkalwaria.iap.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

Zasady rekrutacji

Do klasy I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy (art. 137 ust. 1 Ustawy – Prawo Oświatowe):

  1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
  3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania  są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy.