Powołano Przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji

W dniu 27 marca 2018 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Na spotkanie przybyło 16 z 25 członków Komitetu, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – dr hab. inż. Augustyn Ormanty oraz pracownicy Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po otwarciu posiedzenia Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przywitał wszystkich zgromadzonych, przedstawił porządek obrad oraz członków Komitetu Rewitalizacji, powołanych Zarządzeniem nr 469/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Burmistrz przedstawił także zadania jakie należą do Przewodniczącego oraz jego Zastępcy i informację na temat wyników naboru w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym”, którego inicjatorką była Pani Ewa Pacut, zaproponował jej kandydaturę na Przewodniczącą Komitetu Rewitalizacji.

Kolejnym punktem spotkania było wybranie w drodze jawnego głosowania Prezydium Komitetu tj. Przewodniczącego i Zastępcy. Przewodniczącym Komitetu została Pani Ewa Pacut (15 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu). Następnie wybrany został Zastępca – Pan Tadeusz Wilk (15 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

W następnej części Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji rozpoczął dyskusję nad ustaleniem harmonogramu dalszych prac Komitetu. Przewodniczący i Zastępca przedstawili swoje spostrzeżenia po przebytych szkoleniach nt. naborów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.