Spotkanie z Kołem Łowieckim Jarząbek

Odbyło się spotkanie Koła Łowieckiego „Jarząbek”, w którym uczestniczył Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty, a także sołtysi z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Poinformowano o zmianach w ustawie o Prawie łowieckim.

1 kwietnia 2018r. nastąpiła  zmiana w ustawie o Prawie Łowieckim. Zgodnie z nowym brzmieniem tej ustawy właściciel lub posiadacz gruntów, na których wystąpiła szkoda łowiecka składa wniosek o odszkodowanie do wójta/burmistrza gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (gdy szkoda wystąpiła na terenie naszej gminy – do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej). Termin oględzin ustala się w terminie do trzech dni od zgłoszenia szkody, a  należy ich dokonać w terminie siedmiu dni.

Szacowaniem szkód, wyrządzonych w uprawach   i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny lub  przy wykonywaniu polowania, a także ustalaniem wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest sołtys wsi lub przedstawiciel zarządu osiedla w mieście,

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego ( Koła Łowieckiego);

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Odszkodowanie wypłacane jest nadal ze środków finansowych Koła Łowieckiego.

Koło Łowieckie „Jarząbek” zostało założone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 04 września 1951r. Od początku swej działalności, a także obecnie Koło zrzesza członków także z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Koło dzierżawi obwód łowiecki oznaczony nr 121 o powierzchni 5102 ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych to 982 ha. Obwód ten obejmuje większą część Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz część Gminy: Skawina, Lanckorona i Wadowice. Głównymi gatunkami łownymi występującymi na tym obszarze są: dzik, sarna, zając, bażant, jeleń, a z drapieżników lis i kuna. Pozyskanie zwierzyny odbywa się w ramach polowań zbiorowych oraz indywidualnych. W okresie zimowym utrzymywane i zaopatrywane w odpowiednią dla poszczególnych gatunków karmę są paśniki dla zwierząt.