Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej - terminarz [18-20.06.2018]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.06.2018 r.

BR.0012.3.2018

 

OGŁOSZENIE

Informuję, iż na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej zwołali posiedzenia, które będą miały miejsce jak w załączonym terminarzu.

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działki gruntowej nr 385/2 położonej w Podolanach.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 381/1 i 381/2 położonych w Podolanach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2272/11 i 3198 położonych w Brodach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości gruntowej położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiącej własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, jej użytkownikom wieczystym.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek gruntowych nr 2179/3 i 2180/1 położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Kalwarii Zebrzydowskiej od osób fizycznych.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie usytuowania pomnika z tablicą „Obelisk upamiętniający 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości” oraz budowę „Krzyża Upamiętniającego Dawny Kościół Parafialny” w miejscowości Przytkowice na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zarzyce Małe na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „A”.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/139/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 12 maja 2016r. w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej za 2017 rok.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2017 rok.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2018 rok.
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2025.
 29. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

 

Terminarz
posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Lp.

Nazwa Komisji

Data i godz.
posiedzenia

Miejsce
posiedzenia

1.

Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przew. Tadeusz Stela

18.06.2018r.
godz.9.00

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

2.

Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przew. Ewa Pacut

19.06.2018r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4

3.

Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przew. Piotr Kumor

20.06.2018r.
godz.8.30

Budynek „Stare Kino”
ul. Mickiewicza 4