Ogłoszenie MGOPS o naborze na stanowisko referenta

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko Referent - umowa zlecenie na czas określony.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na stanowisko

Referent

umowa zlecenie na czas określony

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Wykształcenie wyższe
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość przepisów : ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

 

2. Wymagania dodatkowe :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • umiejętność obsługi programu informatycznego SYGNITY
 • zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań
 • Samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa klienta oraz udzielanie informacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”
 • Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie wniosków w zakresie ww. ustaw i rozporządzenia
 • Weryfikacja ww. wniosków w programie informatycznym SYGNITY, Empatia
 • Prowadzenie kompleksowej dokumentacji zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną z zakresu ww. świadczeń
 • Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 • Sporządzanie sprawozdań ze świadczeń
 • Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Miejsce pracy – siedziba Miejsko-Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej
 • Forma nawiązania stosunku pracy – umowa-zlecenie
 • Praca siedząca, biurowa, umysłowa i samodzielna, związana z kontaktami z klientami i innymi instytucjami
 • Praca przy komputerze, urządzeniach biurowych, praca w trybie jednozmianowym
 • Szacowany czas pracy : 5 razy w tygodniu po 8 godzin
 • Okres zatrudnienia – od 1 lipca 2018 r. do 31.12.2018 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku referenta
 • Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • W przypadku posiadania doświadczenia -dokumenty potwierdzające doświadczenie na stanowisku zgodnym z ogłoszeniem

 

6. Warunki zatrudnienia:

 • Umowa – zlecenie od 1 lipca 2018 r. do 31.12.2018 r.

 

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Referent” w terminie do 25 czerwca 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu oferty do MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej i stronie internetowej MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronach BIP Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz na tablicy ogłoszeń.

W miesiącu maj 2018r. r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Na dokumentach prosimy o podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

8. Do naboru mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w pkt 1


9. Dodatkowe informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego, otrzymanych ofert nie zwracamy.

 

 

Kierownik MGOPS
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 14.06.2018 r.

 


 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Referent

nazwa stanowiska pracy

 

Informuję, że w wyniku  analizy złożonych dokumentów na w/w stanowisko pracy wymagania formalne spełnili następujący kandydaci i przeszli do następnego etapu rekrutacji:

 1. Róg-Moskwa Monika – Brody
 2. Kwartnik Joanna – Brody
 3. Piątek Kamila – Jaroszowice

 

 

kierownik MGOPS
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 26.06.2018 r.

 


 

Ogłoszenie o wyniku naboru

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko referenta-umowa zlecenie do zatrudnienia na w/w stanowisko zakwalifikowała się

P. Piątek Kamila zam. Jaroszowice

 

Uzasadnienie:
Kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na w/w. stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała niezbędną wiedzę teoretyczną na wymaganym poziomie.

 

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Pocztowska

Kalwaria Zebrzydowska, 28.06.2018r.