Kalwaria Zebrzydowska dywersyfikuje dostawy wody

Trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Podolany. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie dodatkowego źródła zaopatrzenia w wodę dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Realizowany wodociąg połączy sieć wodociągową w miejscowości Wola Radziszowska z siecią eksploatowaną przez MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Niekorzystne położenie gminy pod względem zasobów wodnych oraz obserwowane zmiany klimatu negatywnie wpływają na wydajność obecnie funkcjonującego na terenie gminy systemu zaopatrzenia w wodę. Równocześnie obserwowany jest systematyczny wzrost liczby nowych odbiorców wody miejskiej.

Z uwagi na powyższe, ważnym elementem przyjętych planów rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych są inwestycje mające na celu pozyskanie dodatkowej ilości wody.

Inwestorem robót prowadzonych w Podolanach jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej, który na realizację tego przedsięwzięcia otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończony został już pierwszy etap prac obejmujący budowę hydroforni podziemnej oraz budowę ok 700 m sieci.

Łącznie w ramach zadania zostanie oddana do użytkowania sieć o długości ponad 1,4 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która pozwoli na pozyskanie ponad 500 m3 wody na dobę tj. ok 30% średniego, dziennego zużycia wody miejskiej przez mieszkańców naszej gminy - informuje Bożena Mróz-Tumidajska Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

Całkowity koszt inwestycji to ok. 511 tys. zł, przy czym ponad 63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania zostanie zrefundowanych w ramach otrzymanej dotacji (ok. 270 tys. zł) z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pozostała część finansowana jest ze środków własnych MZWiK Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac – październik 2018 r.

W dniu 21.08.2018 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu roboczym w terenie, na którym omówiono szczegóły inwestycji oraz dalszy harmonogram prac. Inwestor podkreśla, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez przychylności i pomocy mieszkańców. Wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym na etapie projektu oraz budowy wodociągu bardzo dziękujemy.