Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

[25.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu

[09.10.2018] Informacja o modyfikacji treści SIWZ

[09.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

[12.10.2018] Informacja z otwarcia ofert

[24.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[06.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 621440-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7 , 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (URL): www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska - sekretariat (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania
Numer referencyjny: ZP.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne i poszerzenie nawierzchni jezdni; Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni; Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni. Zadanie nr 4 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (części). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres w/w robót: roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi na długości do 100 mb. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: Zadanie nr 1: roboty brukarskie, roboty ziemne, obsługa urządzeń i maszyn Zadanie nr 2, 3, 4: roboty brukarskie, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, obsługa urządzeń i maszyn. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 SIWZ czynności: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie, wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego i wystąpienia zmian personalnych wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych dokumentów w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną. 16. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

(...)

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-10, godzina: 09:30

(...)

 

DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 534.04KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 7,051.66KB)
Załączniki do SIWZ (zip, 26,064.80KB)

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 09.10.2018 r.

ZP.271.18.2018

 

Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 621440-N-2018 w dniu 25.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, w następującym zakresie:

 

1. Zmienia się termin składania i otwarcia ofert oraz miejsce otwarcia ofert. W konsekwencji Dział I pkt. 11 ppkt. 11.1. i 11.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, sekretariat, parter, w terminie do 12.10.2018 r. do godziny 12.30.

11.2.Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania – 12.10.2018 r. o godz. 13.00
w siedzibie zamawiającego, II piętro, pokój nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.”.

 

2. Zamawiający modyfikuje zapis Działu I pkt. 5.2.3.1 SIWZ poprzez jego wykreślenie i wpisanie w jego miejsce „Nie wymagane”. W związku z powyższym w Dziale I pkt. 6 SIWZ wykreśla się punkt. 6.2.1.

 

Powyższe ustalenia stanowią integralną część SIWZ, wobec powyższego wszyscy Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je przy opracowywaniu ofert.

 


 

Ogłoszenie nr 500241990-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Kalwaria Zebrzydowska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 621440-N-2018
Data: 25/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym do przedmiotu zamówienia charakterze, których zakres obejmował: dla zadania nr 1, 2, 4: co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 70 m2 każda robota budowlana; dla zadania nr 3: co najmniej wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni minimum 30 m2 każda robota budowlana. 2.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
W ogłoszeniu powinno być: Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy
W ogłoszeniu powinno być: 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-10, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-12, godzina: 12:30

 


 

Kalwaria Zebrzydowska, 12.10.2018 r.

ZP.271.18.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 621440-N-2018 w dniu 25.09.2018 r.
na zamówienie pn. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

na zadanie nr 1 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze: 48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 0/100)

na zadanie nr 2 Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny:48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 0/100)

na zadanie nr 3 Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w  miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice:48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 0/100)

na zadanie nr 4 Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny:48 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 0/100)

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone oferty, o których informacje zamieszczono w poniższych tabelach:

 

zadanie nr 1: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena
[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

47 762,26

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

46 477,90

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

47 960,04

30.11.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ


zadanie nr 2: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

47 304,57

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

52 658,13

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

47 946,14

30.11.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

zadanie nr 3: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w  miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

41 802,17

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

48 738,50

30.11.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 

zadanie nr 4: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

47 511,83

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

49 130,00

30.11.2018 r.

84 miesiące

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

46 167,68

30.11.2018 r.

60 miesięcy

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

 


Kalwaria Zebrzydowska, 24.10.2018 r.

ZP.271.18.2018

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 621440-N-2018 w dniu 25.09.2018 r. na zamówienie pn. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań częściowych, złożonej przez:

Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż. Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 46 477,90

słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem 90/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 1 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

58,39

40,00

98,39

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

58,15

0

58,15

 

Zadanie nr 2 – Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

 

cena wybranej oferty: 47 304,57

słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy trzysta cztery 57/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 2 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

60,00

40,00

100,00

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

56,97

40,00

96,97

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

59,20

0

59,20

 

Zadanie nr 3 – Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w  miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak
34-124 Barwałd Średni 230

 

cena wybranej oferty: 41 802,17

słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwa 17/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 3 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

60,00

40,00

100,00

2.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

51,46

0

51,46

 

Zadanie nr 4 – Budowa chodnika  w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

 

cena wybranej oferty: 47 511,83

słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy pięćset jedenaście 83/100

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 98,30 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom na Zadanie nr 4 w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres

Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny

Łączna punktacja

cena

wydłużenie okresu gwarancji

1.

STOPIAK Sławomir Stopa
Barwałd Średni 310
34-124 Klecza Górna

58,30

40,00

98,30

2.

Zakład Wykonawczy KOMMEL
mgr inż.  Bronisław Merak 
34-124 Barwałd Średni 230

56,38

40,00

96,38

3.

F.H.U. RAF-KOP BIS
Monika Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański

60,00

0

60,00

 


Ogłoszenie nr 500265049-N-2018 z dnia 06-11-2018 r.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621440-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500241990-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Mickiewicza  7, 34130   Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 766 218, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 338 766 301.
Adres strony internetowej (url): www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne i poszerzenie nawierzchni jezdni; Zadanie nr 2 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni; Zadanie nr 3 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni. Zadanie nr 4 – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny. Zakres obejmuje budowę chodnika, remont zjazdów, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej i poszerzenie nawierzchni jezdni. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (części). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres w/w robót: roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi na długości do 100 mb. 4. Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w ramach realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w szczególności: Zadanie nr 1: roboty brukarskie, roboty ziemne, obsługa urządzeń i maszyn Zadanie nr 2, 3, 4: roboty brukarskie, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, obsługa urządzeń i maszyn. 5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww wymogów. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.5 SIWZ czynności: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie, wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7. W przypadku przedłożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego i wystąpienia zmian personalnych wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnych dokumentów w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zatrudniania osób przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku o przeprowadzenie kontroli do Państwowej Inspekcji Pracy. 9. Nieprzedłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności i skutkować będzie naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp). 12. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 Pzp). Zamawiający zastrzega zastosowanie art. 36 ba ust. 1 i 2 Pzp także wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Umowa o podwykonawstwo musi posiadać formę pisemną. 16. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, zamawiający wskazał znaki towarowe lub określił ich pochodzenie, użyte w w/w dokumentach nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskaźnikami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice – Leńcze – Wola Radziszowska w m. Leńcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35140.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 230
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 46477.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46477.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47960.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny Kępki Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38924.08
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: STOPIAK Sławomir Stopa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 310
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Klecza Górna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47304.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47304.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49822.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice – Bieńkowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37666.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawczy KOMMEL mgr inż. Bronisław Merak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 230
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 41802.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41802.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48738.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37616.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: STOPIAK Sławomir Stopa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Barwałd Średni 310
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Średni
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47511.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46167.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49130.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.