Podsumowaliśmy projekt „Dać szansę przedszkolakom w gminie Kalwaria Zebrzydowska”

Jednym z priorytetów Gminy Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich latach jest systematyczna inwestycja w rozbudowę sieci przedszkoli. W Zebrzydowicach powstały dwa nowe oddziały przedszkole, a opieką zostało objętych 50 dzieci. Natomiast w Zespole Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej dokonano przebudowy przedszkola i części szkoły. Publiczne Przedszkole zyskało pięć nowych sal, a opieką zostało objętych łącznie 160 przedszkolaków.

W dniach od 15 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska wraz z Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Samorządowych realizowała projekt pn.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne.

Wartość zrealizowanego projektu to: 1.290.668,50 zł. Wnioskowane dofinansowanie z UE to: 1.097.068,22 .

W ramach projektu dofinansowane zostało Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach i zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

  • zajęcia dodatkowe,
  • szkolenia dla nauczycieli.

Ponadto w ramach projektu:

  • przeprowadzono roboty adaptacyjne pomieszczeń szkolnych na przedszkolne,
  • wyposażono oddziały przedszkolne w nowe pomoce dydaktyczne.

Inwestycje były możliwe dzięki przyznanemu Gminie Kalwaria Zebrzydowska dofinansowaniu w kwocie 1.097.068,22 zł (dofinansowanie 85%). Koszt całego zadania wynosi 1.290.668,50 zł. Dotacja objęła zadanie „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR).

W dniu 12 października osoby  zaangażowane  w realizację projektu spotkały się w "Starym Kinie" aby podsumować  projekt, nie zabrakło podziękowań, a ozdobą potkania  były występy przedszkolaków  z Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowic.