Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/2018 z 22 listopada 2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna, realizowana w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane – na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocników: Panią Bożenę Grądziel i Panią Bożenę Matałygę (adres do korespondencji: PKP Polskie Line Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-154 Kraków), złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 sierpnia 2018 r., uzupełniony 8 października 2018 r. (znak sprawy: WI-IV.747.2.2.2018).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 18 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 418.

 

181126zawiadomienie.pdf (pdf, 122.16KB)