Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza organizacje pożytku publicznego do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury”.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zmianami) oraz Uchwały nr XXXVII/435/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
zaprasza

działające w obszarach pożytku publicznego:
- organizacje pozarządowe
- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury”

I. Rodzaj zadania:
Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a szczególności koncertów, wystaw, przeglądów, prelekcji, w zakresie kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury w ciągu całego roku na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu
1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 23.000 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 15 grudnia 2019 roku.
2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, pokój nr 2, ul. Mickiewicza 7, w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadań z zakresu kultywowania tradycji lokalnych”.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich.
- rok 2017 - 12.000 zł
- rok 2018 – 13.000 zł

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 876 40 12.

 


 

[BIP] Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska