Analiza bezrobocia na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

28 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Augustyna Ormantego z Małgorzatą Chowaniec Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach. Tematem spotkania było przekazanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o stanie bezrobocia w powiecie wadowickim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kalwaria Zebrzydowska wg. stanu na koniec grudnia 2018 roku. W czasie spotkania poruszono możliwość rozszerzenia zakresu prac prowadzonych w ramach prac społeczno-użytecznych 2019 roku.

Według danych statystycznych na dzień 31 grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zarejestrowanych było 3160 bezrobotnych. W porównaniu do analogiczego okresu roku poprzedniego jest to spadek liczby bezrobotnych o 169 osób.

Analizując sytuację osób bezrobotnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zaobserwować można, nieznaczny wzrost procentowego udziału liczby mieszkańców rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2018r. bezrobotni z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w liczbie 319 osób stanowili 10.09% ogółu zarejestrowanych w PUP. Natomiast w odniesieniu do stanu z 31 grudnia 2017 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 15 osób. Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 5.2% .

Zarówno w skali całego Powiatu, jak i w gminie Kalwaria Zebrzydowska większość zarejestrowanych osób stanowiły kobiety.

Na koniec 2018 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w gminie wynosił - 55,49%, a w Powiecie – 59.18 %.

Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w końcu grudnia 2018r. wynosiła 82 osoby.

Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych według kryterium wieku stanowiły osoby w wieku 25-34 oraz 35-44 lat (tj.50.15% ogółu zarejestrowanych) oraz osoby w wieku 45-54 lat (tj.18.18% ogółu zarejestrowanych), a zatem na 31 grudnia 2018 roku ponad 37 % bezrobotnych mieszkańców gminy nie ukończyło jeszcze 35 roku życia.