Walne zebranie sprawozdawcze OSP Leńcze

W dniu 2 lutego 2019 roku w Domu Strażaka w Leńczach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Marcin Krawczyński – członek Rady Powiatu Wadowickiego, Augustyn Ormanty – Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, asp. Charnas Bogdan – przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach, sierż. sztab. Krystian Habrzyk – Dzielnicowy, dh Tadeusz Chrostek Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, dh Stanisław Brózda Komendant Miejsko Gminny ZOSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, Stanisława Czarniak – Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach, Jolanta Krzeszowska – Mirocha – Sołtys wsi Leńcze, a zarazem członek Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Halina Kaźmierczak – Sołtys wsi Podolany, Grażyna Grochal – przewodnicząca KGW Leńcze, druhowie z OSP Leńcze.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2018. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2018.

 

Najważniejsze wydarzenia i inicjatywy OSP Leńcze

Działalność ratownicza:

1. OSP w roku 2018 uczestniczyła 23 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 10 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 13 razy, alarmy fałszywe – brak.

2. Liczba wyjazdów gospodarczych w bieżącym roku – 38.

3. Liczba wyjazdów poza teren gminy – 3 – Izdebnik, Podchybie.

4. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny:

Wszyscy, którzy mają aktualne badania lekarskie.

Działalność prewencyjno - szkoleniowa

  1. Udział drużyn MDP i OSP w zawodach (jakich) i zajęte miejsca: seniorzy Gminne zawody sportowo – pożarnicze – 6 miejsce, MDP Gminne zawody sportowo – pożarnicze – 2 miejsce. Dodatkowo nasza MDP uczestniczyła w Halowym Turnieju MDP w Przytkowicach wystawiając reprezentację w kategorii Szkoła Podstawowa i w kategorii dziewczęta zajmując odpowiednio  szóste i dziewiąte miejsce w poszczególnych  kategoriach. W klasyfikacji indywidualnej 10 miejsce zajęła Julia Pawłowska. MDP wystawiła także reprezentację w Halowym Turnieju im. Piotra Galasa w Witanowicach, gdzie zajęła miejsce 9 oraz  w Powiatowym Rajdzie Terenowym MDP w Stroniu. Amelia Madej w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym i przechodząc do szczebla powiatowego.
  2. W kursach szkoleniowych (jakich) uczestniczyli następujący druhowie/druhny, członkowie MDP:

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – dh Monika Jankowicz, dh Piotr Moskała i dh Rafał Moskała, kurs Dowódców OSP dh Jerzy Ziemba, dh Rafał Moskała,  oraz kurs podstawowy dh Andrzej Moskała.

  1. Członkowie MDP uczestniczący w obozach MDP – 2 osoby.
    1. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: 21 członków OSP i 18 członków MDP.
  2. Pogadanki z zakresu prewencji ogółem: 3, w tym dla dzieci
    i młodzieży 2.
  3. Inne działania prewencyjne – brak.
  4. Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy: 1.

Sprawy gospodarcze:

1. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

Łańcuchy śniegowe do samochodu GBA – 2 szt.,  tłumice – 10 szt., latarki szperacze – 2 szt., hełmy 2 szt., radiotelefon nasobny 2 szt., mundury wyjściowe 3 – kpl.,  ubrania koszarowe – 4 szt., ubrania specjalne – 4 szt., kominiarki – 10 szt., rękawice specjalne – 2 pary, buty specjalne – 3 pary.

Powyższe zakupy zrealizowaliśmy w oparciu o środki finansowe przeznaczone na działalność jednostki OSP Leńcze przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Radę Sołecką   z Podolan, która przeznaczyła w ubiegłym roku kwotę 2000 zł. Skorzystaliśmy także z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” oraz dotacji MSWiA.

2.Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

Przez cały rok systematycznie utrzymywano i konserwowano sprzęt oraz budynek. Wymalowano cały garaż tj. ściany i posadzkę oraz dokonano malowania ścian w korytarzu wejściowym oraz na klatce schodowej, a także biurze Zarządu.

Utrzymywano także porządek oraz koszono trawę na Kamieńcu – jest to teren dzierżawiony od Nadleśnictwa Andrychów.

Dzięki dotacji celowej przyznanej przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w październiku ubiegłego roku wymieniliśmy szambo.

3. Zdjęto ze stanu następujący sprzęt i wyposażenie: tłumice  metalowe  -  7 szt., ubrania specjalne 2 kpl.

4.W ramach prac społecznych wykonano: utrzymanie  porządku wokół  remizy,  malowanie budynku, prace przy wymianie szamba. Dbano także o porządek i koszenie trawy na punkcie widokowym. Szacunkowa wartość prac to około 20 tys. zł.

 

Działalność kulturalna, wychowawcza  i sportowa

Jednostka w dniu 04.07.2018r. złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez  LGD Gościniec 4 Żywiołów  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie zadania w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 Przedsięwzięcie LSR: Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji                      i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany najpierw przez LGD, a następnie Zarząd Województwa Małopolskiego, co w konsekwencji przełożyło się na podpisanie umowy w dniu 16.01.2019r pomiędzy OSP Leńcze a LGD na realizację grantu. W chwili obecnej jest złożony wniosek do Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o udzielenie pożyczki na realizację zadania w kwocie 11 063zł, którego koszty w 90% zostaną zwrócone przez LGD. W ramach zadania odbędą się trzy spotkania z mieszkańcami oraz zostanie wykonane nagłośnienie sali i zakupiony zostanie rzutnik multimedialny.

W styczniu ubiegłego roku Nasza jednostka złożyła wniosek  o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Gościniec 4 Żywiołów. Tytuł zadania to „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę Bike Stopu i ścieżki edukacyjnej”. Zadanie to w głównej mierze polegało będzie na wykonaniu nawierzchni brukowej przed budynkiem OSP Leńcze oraz wykonaniu ekologicznej nawierzchni wykonanej z kratownicy i obsianej trawą. Zamontowane zostaną także stojaki na rowery oraz infrastruktura w postaci oświetlenia i koszy na śmieci. Miejsce to ma służyć społeczeństwu jako przesiadka z samochodu na rower i dać możliwość aktywnego wypoczynku poprzez  jazdę na rowerze. Wniosek w obecnej chwili został pozytywnie zaopiniowany w LGD Gościniec w Zakrzowie i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, gdzie też jest pozytywna opinia. Wnioskowana kwota pomocy to 44 989 zł, przy czym wnioskowana intensywność pomocy to 90%. Jeśli LGD zaproponuje podpisanie Umowy, to będziemy się starać o pozyskanie funduszy na to zadanie, mając na uwadze refundację kosztów na poziomie 90%.

Na co dzień współpracujemy z KGW Leńcze oraz zespołem Szkół nr 6 w Leńczach, a także z Nadleśnictwem Andrychów, od którego dzierżawimy teren na Kamieńcu. Uczestniczyliśmy w zabezpieczeniu uroczystości kościelnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także uroczystościach patriotycznych z okazji 3 maja i 11 listopada. Zabezpieczaliśmy także wyścig Tour de Pologne, a w czerwcu wspólnie z Radą Rodziców działającą przy ZS nr 6 w Leńczach zorganizowaliśmy dla dzieci pokazy strażackie dla dzieci szkolnych połączone ze wspólnym ogniskiem.

W dniu 22 grudnia w  gronie MDP i dorosłych odbyła się wspólna wigilia - nie zabrakło oczywiście łamania się opłatkiem i kilku potraw wigilijnych.