Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Uchwała nr III/15/18
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 6k, w związku z art. 6h, art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje

§ 1.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
3. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 7 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.
4. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 4,50 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

§ 2.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:
1) pojemnik o pojemności 110 l – 36 zł,
2) pojemnik o pojemności 120 l – 39 zł,
3) pojemnik o pojemności 240 l – 78 zł,
4) pojemnik o pojemności 1100 l – 360 zł,
5) pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 0,33 zł za każdy litr pojemnika.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za zestaw pojemników do segregacji:
1) pojemniki o pojemności 110 l – 18 zł,
2) pojemniki o pojemności 120 l – 19,50 zł,
3) pojemniki o pojemności 240 l – 39 zł,
4) pojemniki o pojemności 1100 l – 180 zł,
5) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l – 0,16 zł za każdy litr pojemnika.

§ 3.

W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §2.

§ 4.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §1.
2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §2.
4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4, określa odrębna uchwała.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXIX/353/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz uchwała nr XXX/372/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 01 lutego 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

 

[BIP] Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi