Poszukiwany specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, zgodnie z procedurą   naboru pracowników Biura ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

 

08.07.2019 r.

Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów

z siedzibą w Zakrzowie, zgodnie z procedurą   naboru pracowników Biura ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. promocji i aktywizacji społecznej.

Forma zatrudnienia: staż, umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-145 Zakrzów 175

Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • doświadczenie w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych;
 • bardzo dobra znajomość środowiska lokalnego;
 • posiadanie kontaktów z lokalnymi liderami, instytucjami i potencjalnymi odbiorcami usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • uczestnictwo w co najmniej 1 projekcie związanym z problematyką ekonomii społecznej (kadra projektu, wolontariat, staż);

Umiejętności: Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz obsługi komputera

Cechy osobowe: bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, łatwość kontaktu, kultura osobista, samodzielność swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej, komunikatywność, kreatywność, asertywność.

Zakres obowiązków i zadań:

 • udział w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW 2014-2020
 • przygotowywanie i wdrażanie spotkań promocyjnych,
 • realizacja zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy oraz przeprowadzenie ich pomiaru.
 • czynności związane z prawidłową realizacją zadań w ramach aktywizacji społeczeństwa
 • przygotowanie i redakcję strony internetowej Gościńca 4 żywiołów
 • świadczenie usług promocyjnych i informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo.
 • inne zadania zlecone przez Prezesa i Kierownika Biura.

Wymagane dokumenty do aplikowania na stanowisko:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. życiorys i list motywacyjny,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

od 08.07.2018 do 18.07.2018 w godz. 9:00 do 15:00

Kontakt telefoniczny
Renata Bukowska- 662147884
Ewa Frosztega- 513147582

Miejsce składania dokumentów: Biuro Stowarzyszenia LGD Gościniec 4 żywiołów, 34-145 Zakrzów 175.