Email Drukuj PDF

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań

[26.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352212-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2019/S 143-352212

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.17.2019
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska
34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Michał Orkisz
Tel.: +48 338766700 / 334721010
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: ZP.271.17.2019
II.1.2) Główny kod CPV
90620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczaniegołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr1 – Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanienr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 –Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo StanisławDolny Dolany, Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanienr 12 –Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 – MiastoKalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyćofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zakres praczostał określony w SIWZ wraz z załącznikami.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

(...)

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 09:30

(...)

 

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie) (pdf, 358.15KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf, 763.34KB)
Załączniki nr 1-8 do SIWZ (zip, 2,749.57KB)
Zał. nr 9 do SIWZ - JEDZ wersja edytowalna (doc, 187.00KB)
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_7c70e2be-4aa9-453b-a398-25801… (asc, 0.68KB)

 

 

miniPortal - wersja produkcyjna
https://miniportal.uzp.gov.pl/

miniPortal - informacje i filmy instruktażowe
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal