Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminyBezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty , w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, rok rocznie w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe na:

  1. Utrzymanie jednostek OSP w celu zapewnienia ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( 3 jednostki) dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa.
  2. Materiały i sprzęt i przeciwpowodziowy.


Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym powołał organ pomocniczy - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, a w szczególności:

  • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
  • przygotowywanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
  • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
  • opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

Obowiązki Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pełni Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a w skład zespołu wchodzą przedstawiciele Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i służby zdrowia oraz Prezesi spółek i Kierownicy większości referatów Urzędu Miasta.


W celu zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub ich usunięciu Zespół pracuje w czterech fazach:

  • w fazie zapobiegania Gminny Zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kryzysowego albo w znacznym stopniu ograniczają jego skutki.
  • w fazie przygotowania Gminny Zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia zdarzenia kryzysowego, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
  • w fazie reagowania Gminny Zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń.
  • w fazie odbudowy Gminny Zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się na posiedzeniach (co najmniej raz na kwartał a także w zależności od potrzeb), na których analizuje sytuację na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń: pożarowych, powodziowych, ekologicznych, związanych z okresem zimowym, itp.
Rolę służby dyżurnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu naszej gminy są:

Całodobowo - Komisariat Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. (33) 8766-607
W godzinach pracy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 - telefon 33 8766 006, 33 8766 218

poniedziałek - od 7:30 do 17:00
wtorek - od 7:30 do 15:00
środa - od 7:30 do 15:30
czwartek - od 7:30 do 15:00
piątek - od 7:30 do 15:00