Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Dofinansowane projekty – przygotowane, uzupełniane i/lub rozliczane przez ZPŚ

 

1. Odnowienie elewacji na kościele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Leńczach – na w/w projekt Parafia Rzymskokatolicka Św. Piotra i Pawła w Leńczach uzyskała dofinansowanie w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla małych projektów. Kwota dofinansowania 24.995,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

2. Europa na wesoło – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 3. – Młodzież w Świecie, Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi, Wymiany Młodzieżowe. Kwota dofinansowania 16.805,42 . Projekt został rozliczony.

 

3. Kontynuacja budowy pawilonu sportowego „Filkówka”, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół obiektu – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 197.935,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

4. Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w miejscowości Leńcze, gm. Kalwaria Zebrzydowska odc. A-B w km 0+629 - 0+834, odc. CD w km 0+005  - 0+069 - na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 86.499,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

5. Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c.o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska” (dotyczy obiektu „Radwanita” przy stadionie MKS Kalwarianka) - na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 500.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

6. Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym LKS ”Leńcze” - na w/w projekt LKS „Leńcze” uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 310.719,00 zł. Z uwagi na brak własnych środków finansowych na realizację projektu, LKS Leńcze odstąpił od dofinansowania projektu.

 

7. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2011 r.) - na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 6.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

8. Biały Orlik – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 216.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

9. Sztuka sposobem na życiew/w projekt Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej znalazł się na liście rankingowej, jednak nie został przyjęty do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.3.

 

10. Możesz więcej – na w/w projekt gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2. Kwota dofinansowania 360.582,45 zł. Projekt został rozliczony.

 

11. Opracowanie katalogu poświęconego rzemiosłu i rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, służącego promocji i reklamie produkowanych przez nich wyrobów na w/w projekt Cech Rzemiosł Różnych uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”. Kwota dofinansowania 24.920,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

12. Utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Zebrzydowice, Barwałd Górny i Zarzyce Wielkie – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota dofinansowania 190.610,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

13. Zajęcia sportowe dla uczniów (zadanie nr 2. „Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”) – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Kwota dofinansowania 15.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

14. Moje Boisko – Orlik 2012 (Przytkowice) – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 250.000,00 zł i Budżetu Państwa w wysokości 500.000,00 zł. Kwota dofinansowania 750.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

15. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2012 r.) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

16. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Kwota dofinansowania 1.572.997,53 zł. Projekt został rozliczony.

 

17. Jarmark Kultur – aktywizacja młodzieży i środowiska lokalnego, poprzez organizację imprezy kulturalnej – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z zakresu „Małe projekty”. Kwota dofinansowania 11.049,43 zł. Projekt został rozliczony.

 

18. Animator – Biały Orlik – na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

19. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2013 r. - na obiekcie w Kalwarii Zebrzydowskiej) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

20. Animator – Moje Boisko ORLIK 2012 (2013 r. - na obiekcie w Przytkowicach) - na w/w zadanie Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania 9.000,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

21. Utworzenie szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Brody, Stanisław Dolny i Leńcze – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kwota dofinansowania 212.685,00 zł. Projekt został rozliczony.

 

22. „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” – na w/w zadanie gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota dofinansowania – 21.722,56 zł. Projekt został rozliczony.

 

23. Przebudowa drogi gminnej K 470083 - Brody - Zebrzydowice w zakresie: Budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 1+325 2+320.

 

24. Przebudowa drogi "Na Sumerówkę" w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000-0+313.

 

25. Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448.

 

26. Przebudowa drogi gminnej nr K 470093 w m. Leńcze i Podolany.

 

 


Sala gimnastyczna w Przytkowicach

 

czytaj dalej »