Gminny Program Rewitalizacji

Rewitalizacja logo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej „DIAGNOZY CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje odbędą się w dniach 8 grudnia 2016 r. (czwartek) i 9 grudnia 2016 r. (piątek),
w formie warsztatów, które rozpoczną się o godzinie 12.00 w Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4.

Podczas spotkania omówione i poddane konsultacjom zostaną wyniki opracowanej „DIAGNOZY CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA”. Pozwoliła ona wybrać fragmenty gminy, na których natężenie niekorzystnych zjawisk przyjmuje wartości znacznie powyżej średniej gminnej i wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

 

„DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALI I CHARAKTERU POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA” oraz formularz elektroniczny do zbierania uwag, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (www.kalwaria-zebrzydowska.pl) w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska” oraz w budynku Urzędu Miasta i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
dr hab. inż. Augustyn Ormanty

 

Zarządzenie nr 294/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Mapa Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (pdf, 18,982.71KB)

Fiszka projektowa dla Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała nr XIX/214/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska – DZ. URZ. WOJ. 2017.251, ogłoszony 10.01.2017

Uchwała nr XIX/215/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Lista projektów zgłoszonych do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska - materiał poglądowy dla wszystkich interesariuszy wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji (pdf, 528.35KB)

Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji(pdf, 5,521.40KB)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach 31.03.2017 r. – 24.04.2017 r.

Załącznik do protokołu z przeprowadzonych konsultacji

 

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag do opracowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023”. Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach 10-11 kwietnia 2017 r.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 - aktualizacja terminów

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Na podstawie art. 5, 6 oraz 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Warsztaty rewitalizacyjne

Szanowni Państwo, zachęcamy Mieszkańców Gminy i zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w warsztatach będących kontynuacją ustaleń wspólnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, budynek – „Stare Kino”, przy ulicy Mickiewicza 4, w dniu 22.03.2017 roku, w godz. od 12.00 do 15.00.

czytaj dalej »

Konkurs plastyczny "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia" - zmiana regulaminu

W związku z prośbami szkół biorących udział w konkursie, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano zmiany Regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn.: „Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia”, w zakresie terminu składania prac oraz rozstrzygnięcia.

czytaj dalej »

Gminny Program Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023 oraz organizowanych spotkaniach w sprawie zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach.

czytaj dalej »

Konkurs plastyczny "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia"

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, znajdujących się w wyznaczonych obszarach zdegradowanych (tj. Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Zespół Szkół nr 2 w Brodach, Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym), do udziału w konkursie plastycznym "Rewitalizacja Gminy Kalwaria Zebrzydowska w oczach ucznia".

czytaj dalej »

Spotkania w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania propozycji projektów planowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023

Szanowni Państwo, na podstawie art. 11, ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje o terminie konsultacji społecznych dotyczących planowanych do realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2017-2023.

czytaj dalej »

Trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 9 września od godziny 9:30 do 18:30 trwały w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkania  informacyjno – szkoleniowe.  Zaprezentowano procedurę związaną  z opracowaniem Gminnego  Programu Rewitalizacji, a w szczególności I etapu polegającego na wypracowaniu i zdiagnozowaniu obszarów i terenów zdegradowanych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie miasta i gminy, które uniemożliwiają jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji"

czytaj dalej »