Przewodnik interesanta

Przewodnik interesanta

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Burmistrz Miasta - w środy w godz. 7:30 - 15:00
  • Sekretarz Gminy i kierownicy referatów - codziennie w godzinach pracy urzędu

Kategorie plików do pobrania

 Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Zarządzania Kryzysowego

Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of The Republic of Poland Pobierz plik w formacie PDF
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to The Republic of Poland after leaving for more than 6 months Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Pobierz plik w formacie PDFePUAP

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego ePUAP
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Pobierz plik w formacie PDF

 Referat Działalności Gospodarczej i Promocji

Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) Pobierz plik w formacie PDF
Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1 Pobierz plik w formacie PDF

 

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

 Referat Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wycinkę drzew/krzewów Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Oświadczenie do wniosku o wycinkę drzew w przypadku współwłasności Pobierz plik w formacie PDF
Procedura uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze gminy Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Objaśnienia dotyczące wypełniania deklaracji

Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego Pobierz plik w formacie PDF
Ankieta dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie PDF
Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska Pobierz plik w formacie PDF

 Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o podział nieruchomości Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Uwaga do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Karta informacyjna

Pobierz plik w formacie PDF

 Zespół ds. Drogownictwa

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o uzgodnienie projektu zjazdu do działki Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji budynku Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie działką drogową celem budowy/przebudowy/remontu Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Pobierz plik w formacie PDF

 Referat Finansowy

Informacja o nieruchomościach obiektach budowlanych i gruntach - dla osób fizycznych

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2017 dla podatników korzystających ze zwolnień od tego podatku

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek rolny na rok 2017

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek rolny do 1 ha użytków rolnych na rok 2017

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek leśny na rok 2017

Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
Pobierz plik w formacie PDF
Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)
Pobierz plik w formacie PDF
Uchwała nr XVIII/191/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie PDF
Uchwała nr XVIII/192/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek-Żądanie do Referatu Finansowego o wydanie zaświadczenia

Pobierz plik w formacie PDF

 

Informacja

Referat Finansowy informuje, że osoby ubiegające się o zaświadczenie potwierdzające stan majątkowy lub zaległość podatkową obowiązane są zgłaszać się osobiście i posiadać dokument tożsamości i numer PESEL.

Kierownik Referatu
Małgorzata Drożdż

 Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Pobierz plik w formacie PDF

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Pobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego ePUAP

 Pozostałe pliki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pobierz plik w formacie PDF