Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Janusiewicz

dyżur: poniedziałki godz. 15:00 - 16:00

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Hebda
dyżur: czwartki godz. 8:30 - 9:30

Piotr Kumor
dyżur: poniedziałki godz. 16:00 - 17:00

 

W godzinach pełnienia dyżurów, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują mieszkańców w sprawach skarg i wniosków składanych do Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 

 

Pobierz plik. STATUT GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

 

Pobierz plik. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST RADA MIEJSKA

 

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010

 

Radni Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

 1. Łukasz Dragan
 2. Mirosław Faber
 3. Paweł Hebda
 4. Piotr Janusiewicz
 5. Zbigniew Kochan
 6. Jolanta Krzeszowska-Mirocha
 7. Piotr Kumor
 8. Jarosław Lenik
 9. Wiesław Łuczak
 10. Marcin Ożóg
 11. Ewa Pacut
 12. Wiesław Rudecki
 13. Robert Rudecki
 14. Tadeusz Wilk
 15. Marcin Zadora

 

Komisje Stałe Rady Miejskiej

 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Przedmiotem działania komisji jest:

- Planowanie strategicznych kierunków rozwoju gospodarczego gminy. Współpraca z ekspertami w tym zakresie.
- Opiniowanie spraw wynikających z art.128 ustawy o finansach publicznych.
- Opiniowanie projektu budżetu.
- Okresowa analiza realizacji budżetu. Postulowanie i opiniowanie ewentualnych korekt budżetu w czasie trwania roku budżetowego.
- Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach finansowych oraz majątku gminy.
- Wnioskowanie wysokości podatków i opłat lokalnych.
- Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych.
- Kontrola wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
- Kontrolowanie wykonawstwa inwestycyjnego i remontów.
- Planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej.
- Ocena stanu majątku gminy.
- Ocena sprawozdań z zarządu mieniem komunalnym.

Skład osobowy komisji:

1. Zadora Marcin - Przewodniczący
2. Łuczak Wiesław - Zastępca
3. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Członek
4. Faber Mirosław - Członek
5. Ożóg Marcin - Członek

 

2. Komisja Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Przedmiotem działania komisji jest:

- Inspirowanie działalności zmierzającej do powiększenia zasobów gminy, współpraca z różnymi podmiotami gospodarczymi, fundacjami itp.
- Analiza celowości współdziałania gospodarczego z innymi gminami i opiniowanie projektów uchwał Rady w tym zakresie.
- Analiza celowości i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.
- Stwarzanie warunków dla rozwoju rzemiosła.
- Analiza możliwości rozwoju infrastruktury turystycznej gminy.
- Opracowywanie kierunków rozwoju produkcji rolnej.
- Zabieganie o stworzenie warunków rozwoju produkcji rolnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.
- Czuwanie nad racjonalnym gospodarowaniem ziemią i gospodarką leśną.
- Analiza działalności instytucji i przedsiębiorstw powołanych do obsługi rolnictwa
- Podejmowanie inicjatyw dotyczących ekologii i zabytków.
- Utrzymywanie kontaktów z Jednostkami Pomocniczymi Gminy, pomoc w ich działalności.

Skład osobowy komisji:

1. Rudecki Robert - Przewodniczący
2. Kumor Piotr - Zastępca
3. Pacut Ewa - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek
5. Wilk Tadeusz - Członek

 

3. Komisja Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Przedmiotem działania komisji jest:

- Ocena działalności służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu. Inicjowanie działań w celu ich poprawy.
- Ocena funkcjonowania opieki społecznej. Podejmowanie działań stymulujących rozwój różnych form pomocy.
- Podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia skutków bezrobocia.
- Ocena funkcjonowania komunikacji masowej i podejmowanie działań w celu jej poprawy.
- Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania klęskom żywiołowym.
- Ocena stanu porządku publicznego oraz utrzymania czystości na terenie gminy.
- Ocena działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
- Podejmowanie działań na rzecz promocji gminy i współpracy z zagranicą.
- Ochrona przeciwpożarowa.

Skład osobowy komisji:

1. Lenik Jarosław - Przewodniczący
2. Dragan Łukasz - Zastępca
3. Hebda Paweł - Członek
4. Janusiewicz Piotr - Członek
5. Kochan Zbigniew - Członek

 

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o plan przez siebie opracowany, który jest zatwierdzany przez Radę Miejską.

Skład osobowy komisji:

1. Dragan Łukasz - Przewodniczący
2. Wilk Tadeusz - Zastępca
3. Rudecki Robert - Członek
4. Rudecki Wiesław - Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Skład osobowy komisji:

1. Wilk Tadeusz - Przewodniczący
2. Krzeszowska-Mirocha Jolanta - Zastępca
3. Faber Mirosław - Członek
4. Pacut Ewa - Członek