Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.12.2013] Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 497278 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 , ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 0-33 8766348, 8766192, faks 0-33 8766192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów spożywczych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych stosownie do bieżących potrzeb do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) w tym w szczególności: a) artykułów spożywczych (różnych), b) mięsa, drobiu, przetworów mięsnych, wędlin c) warzyw i owoców d) warzyw i owoców przetworzonych e) jaj, f) mleka i produktów mleczarskich g) olei, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych h) napojów i) produktów przemiału ziarna j) ryb k) pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie telefonicznego lub pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia . Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 8:00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko oraz nie (...)

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.24.12.00-1, 15.33.22.00-6, 03.14.21.00-9, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.30.00.00-1, 15.33.00.00-0, 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.51.10.00-3, 15.40.00.00-2, 15.98.00.00-1, 15.61.00.00-7, 15.22.00.00-6, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska.

(...)

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami